bạn đang ở:
trang chủ CƯ TRÚ Ở BA LAN (sau khi 01.05.2014) THẺ CƯ TRÚ Giấy phép cư trú có thời hạn Giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của người nước ngoài

Giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của người nước ngoàiIn ra

Thông tin về việc  đến và lưu trú tại Ba Lan của các thành viên gia đình của người nước ngoài  đã sống ở Ba Lan có thể được tìm thấy ở đây ->

Facebook