bạn đang ở:

Giới hạn quyền sở hữuIn ra

Hạn chế quyền sử dụng tài sản là quyền được sử dụng và được hưởng những lợi ích từ các tài sản của người khác. Để chuyển hoặc thay đổi nội dung hạn chế quyền sử dụng tài sản , cần làm một bản hợp đồng giữa người có quyền dụng và chủ sở hữu bị hạn chế, và nếu quyền ấy đã được đăng ký vào sổ đăng ký đất - thì cũng cập nhật sửa đổi. Hạn chế  quyền sở hữu bao gồm:

  •   sử dụng ,
  •   trình phụ ,
  •   quyền sở hữu căn hộ hợp tác xã ,
  •   thế chấp.   

Quyền sử dụng nhà ở của hợp tác xã nhà ở

Người dụng nhà của hợp tác xã có quyền sử dụng  nhà ở đó, hợp tác xã có nghĩa vụ cấp nhà cho người có quyền sử dụng .Người sử dụng phải trả một khoản tiền ban đầu và trả những lệ phí hàng tháng theo quy định điều lệ của hợp tác xã. Sự đóng góp ban đầu là thấp hơn so với trường hợp sở hữu nhà hợp tác xã. Nhà là tài sản riêng thuộc sở hữu hợp tác xã , không phải là tài sản của người sử dụng nhà .

Chú ý: quyền sử dụng nhà của hợp tác xã là nhà ở mà không có quyền chuyển nhượng , không được thừa kế và không là tài sản để lấy nợ.

Hết quyền sử dụng nhà của hợp tác xã khi :

  • khi hết hạn là thành viên của hợp tác xã ,
  • nợ sáu tháng không trả các lệ phí,
  • bất chấp cảnh báo bằng văn bản , sử dụng nhà không theo đúng quy định, không phù hợp với mục đích, không thực hiện những nghĩa vụ của mình, làm hỏng thiệt hại các trang thiết bị chung , cản trở việc sử dụng của các người ở khác .

Quyền sở hữu nhà ở của hợp tác xã nhà ở

Chủ sở hữu nhà của hợp tác xã nhà ở là quyền sở hữu căn nhà không nhất thiết phải là thành viên của hợp tác xã nhà ở . Tuy nhiên , nếu là thành viên có thể được giảm lệ phí hàng tháng . Muốn là thành viên thì phải trả một khỏa tiền ban đầu, số tiền này sẽ cao hơn so với thành viên của quyền sử dụng nhà của hợp tác xã.

Chú ý : Có quyền sở hữu căn hộ/nhà của hợp tác xã nhà ở nhưng không cho quyền có phần trong đất nền của tòa nhà.

Lưu ý: có thể  kế thừa và chuyển nhượng, cũng có thể được thế chấp . Việc chuyển giao quyền sở hữu không yêu cầu sự đồng ý của hợp tác xã.

Facebook