bạn đang ở:

Đóng cửa kinh doanhIn ra

Trước khi đóng cửa - thôi không hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp là đối tượng nộp thuế thu nhập phải kiểm kê tài sản-hàng hóa . Đây là danh sách tất cả các loại tài sản và nguồn gốc của nó tại một ngày nhất định. Danh sách này phải được tách tất cả hàng hóa , nguyên vật liệu, thành phẩm , các loại hàng phế phẩm và  những tài sản khác của công ty có liên quan đến hoạt động kinh doanh . Ngày làm kiểm kê tài sản phải chính xác là ngày kết thúc hoạt động của công ty , tức là ngày nộp đơn xin đóng cửa kinh doanh (đơn EDG -1 ) . Sau khi đã kiểm kê xong, mới có thể bắt đầu thanh lý kết thúc hoạt động kinh doanh.
Nếu doanh nghiệp không còn trách nhiệm trả thuế GTGT -VAT, phải nộp đơn thông báo thuế VAT -Z .  Đơn thông báo thuế VAT-Z phải được nộp cho cơ quan thuế ( trực tiếp, thư bảo đảm có biên nhận ngược lại hoặc qua hệ thống điện tử  e – thông báo ) .

Xóa- hủy đăng ký  trong KRS

Để đóng cửa hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh qua Tòa án quốc gia – KRS, thì phải nộp đơn KRS - X2 đề nghị xóa đăng ký của công ty đó trong KRS. Lệ phí hủy bỏ đăng ký trong KRS là 300 zł . Đơn bằng văn bản, nộp cho Tòa án khu vực ( Tòa án kinh tế ) có thẩm quyền tại nơi doanh nghiệp có trụ sở. Đơn có thể được nộp tại văn phòng tòa án có thẩm quyền hoặc gửi qua bưu điện đến địa chỉ tòa án. Sau khi đăng ký của công ty được xóa từ Sổ đăng ký doanh nghiệp, thì phải thông báo cho cơ quan thuế nơi công ty đăng ký kinh doanh về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh , và gửi kèm bản sao của bản báo cáo thanh lý doanh nghiệp. Gửi cho cơ quan thuế đơn thông báo hiện thực  NIP -2 và , trong trường hợp công ty đã chịu thuế GTGT-VAT , thì phải gửi nộp cả tờ khai thuế VAT -Z . Gửi cho Tổng cục Thống kê – GUS đơn xin hủy trong sổ đăng ký REGON, trong vòng 14 ngày kể từ ngày xóa hủy đăng ký hoạt động tại Tòa an Quốc gia -KRS. Công ty cũng phải xoá đăng ký Bảo hiểm xã hội - ZUS ( nộp đơn ZUS ZWPA ). Và cũng thông báo với ngân hàng hủy bỏ tài khoản của công ty.

Quyết định xóa đăng ký của doanh nhân từ KRS được thực hiện ngay lập tức. Để xử lý một vấn đề đòi hỏi phải điều tra mất một tháng , và trong trường hợp đặc biệt phức tạp - là hai tháng kể từ ngày bắt đầu tiến hành thủ tục xóa hủy .

Lệ phí xóa hủy đăng ký trong KRS là 300 zł .

Xóa hủy đăng ký trong CEIDG

Để xóa hủy công ty trong CEIDG phải viết đơn và nộp tại văn phòng đăng ký kinh doanh của xã hoặc thành phố bằng đơn EDG -1 . Đơn cũng có thể được gửi qua Internet hoặc gửi bằng thư bảo đảm . Nộp đơn không phải trả lệ phí. Thông tin về kết thúc hoạt động cũng phải được gửi cho cơ quan thuế , tổ chức Bảo hiểm xã hội và Văn phòng thống kê (không cần phải thông báo cho riêng cho các cơ quan trên về việc đóng cửa kinh doanh) .

Quyết định hủy xóa trong sổ đăng ký hoạt động kinh doanh phải được đưa ra trong vòng 14 ngày kể từ ngày nộp đơn EDG -1 . Nhận quyết định hủy xóa đăng ký trong sổ đăng ký hoạt động kinh doanh có thể trực tiếp người nộp đơn hoặc người được ủy quyền sau khi trình diện chứng minh thư nhân dân (  giấy ủy quyền không yêu cầu qua công chứng ) . Quyết định cũng có thể nhận được qua đường bưu điện .

Facebook