bạn đang ở:
trang chủ ĐẾN VÀ ĐỊNH CƯ TẠI BA LAN CỦA THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

ĐẾN VÀ ĐỊNH CƯ TẠI BA LAN CỦA THÀNH VIÊN GIA ĐÌNHIn ra

Công dân nước ngoài là thành viên gia đình:

  •       công dân Ba Lan, hoặc
  •       danh mục lựa chọn của người nước ngoài sống ở Ba Lan,
          họ có thể xin cấp cho họ giấy phép cư trú tạm thời ( theo thủ tục đoàn tụ gia đình).

Có hai loại giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình:
      1.)  giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của công dân Ba Lan,
      2.)  giấy phép cư trú tạm thời cho các thành viên gia đình của người nước ngoài.

Facebook