ĐẾN BA LANIn ra

Người nước ngoài đến Ba Lan trên cơ sở của thị thực nội địa Ba Lan, phải có giấy tờ chứng nhận có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm sức khỏe đi đường (số tiền bảo hiểm tối thiểu 30.000,- euro), có giá trị trong thời gian dự định ở Ba Lan, bảo đảm trả cho các chi phí ở Ba Lan liên quan đến điều trị ,có thể ở trong bệnh viện hay trở về nước vì lý do sức khoẻ hoặc chết.

Người nước ngoài vào Ba Lan trên cơ sở thị thực Schengen, có quyền vào từ một hoặc hai lần phải có bảo hiểm y tế để bảo đảm trả cho các chi phí liên quan đến điều trị trong thời gian lưu trú của họ trên lãnh thổ khu vực Schengen.

Người nước ngoài vào Ba Lan trên cơ sở thị thực Schengen,có quyền vào đến ba hoặc nhiều lần phải có bảo hiểm y tế có giá trị trong thời gian của chuyến đi đầu tiên. Trong trường hợp này, người nước ngoài phải ký vào đơn kèm theo với chứng nhận, rằng nhất thiết phải có bảo hiểm y tế cho những chuyến đi tiếp theo.

Đối với tất cả các thị thực Schengen (có quyền vào 1 , 2 hoặc nhiều lần) bảo hiểm phải có giá trị cho tất cả các nước trong khối Schengen và cho toàn bộ thời gian của chuyến đi. Số tiền bảo hiểm tối thiểu là 30.000,- euro.

Nếu thị thực cho quyền nhập cảnh ví dụ, chỉ có hai quốc gia, bảo hiểm phải có giá trị ít nhất ở hai nước này.

Facebook