bạn đang ở:
trang chủ ĐỐI XỬ BẤT BÌNH ĐẲNG

ĐỐI XỬ BẤT BÌNH ĐẲNGIn ra

Đối xử bất bình đẳng là sự đối sử không công bằng với một nhóm người hoặc một người nhất định do vì nguồn gốc, quốc tịch, tôn giáo, chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tàn tật, quan điểm chính trị, hoặc bởi vì các tiêu chuẩn khác có tính chất phân biệt đối xử bất bình đẳng. Nó dựa trên một chủ quan không thích một người hoặc một nhóm người cụ thể ,dựa trên một tiêu chí có tính chất  đối xử bất bình đẳng,có nghĩa là một người hay nhóm người đó có các đặc tính ví dụ như về tình dục, tôn giáo, quốc tịch, v.v.

Pháp luật Ba Lan cấm phân biệt đối xử bất bình đẳng với bất kỳ một lý do nào. Theo Hiến pháp Ba Lan, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và không ai có thể được phân biệt đối xử bất bình đẳng trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội hoặc vì bất cứ lý do gì.

Facebook