bạn đang ở:
trang chủ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở BA LAN Hoạt động kinh doanh ở Ba Lan - thông tin cơ bản Đăng ký vào sổ hoạt động kinh doanh - CEIDG và đăng ký kinh doanh qua tòa án – KRS

Đăng ký vào sổ hoạt động kinh doanh - CEIDG và đăng ký kinh doanh qua tòa án – KRSIn ra

Để có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh , thì phải viết đơn đăng ký và nộp tại Trung tâm Đăng ký và Thông tin về Hoạt động Kinh doanh ( CEIDG ) .

Doanh nhân có thể hoạt động ngay trong ngày nộp đơn. Đăng ký  được thực hiện không muộn hơn ngày làm việc tiếp theo sau khi nhận được đơn đăng ký – CEIDG . Doanh nghiệp có thể đề nghị trong đơn thời điểm hoạt động muộn hơn so với ngày nộp đơn.

Số đăng ký doanh nhân trong CEIDG đồng thời là mã số thuế (NIP) . Tại thời điểm thành lập công ty một thành viên , mã số thuế cá nhân NIP sẽ trở thành mã số thuế của công ty. Nếu  người thành lập công ty không có mã số thuế hoặc không còn nhớ, có thể xin tại cơ quan thuế khi nộp tờ khai NIP-5 .

Giấy chứng nhận đã đăng ký CEIDG, có thể  in ra từ trang web của CEIDG . Cơ quan hành chính không thể yêu cầu từ các doanh nghiệp trình diễn cho xem hoặc cho kèm giấy chứng nhận đăng ký CEIDG trong đơn. Cũng không có nghĩa vụ để xuất trình giấy chứng nhận cấp mã số thuế NIP và số REGON, khi trong đơn đã được ghi rõ những số trên .

Những tài liệu không thể thiếu cùng đơn đăng ký vào CEIDG là :
a) giấy đăng ký hoặc đã sửa đổi của Ủy ban Đăng ký Quốc gia cho các Đơn vị hoạt động Kinh tế Quốc dân ( REGON ) ;
b )giấy xác nhận ( đã được cập nhật sớm nhất ) được đề cập trong các quy định về những nguyên tắc đăng ký và xác nhận cho các đối tượng  nộp thuế ;
c)    giấy chứng nhận trả bảo hiểm ( hoặc đã thay đổi ) theo quy định của hệ thống bảo hiểm xã hội hoặc giấy chứng nhận tiếp tục bảo hiểm xã hội cho nông dân theo quy định về bảo hiểm xã hội của nông dân;
d)   giấy tuyên bố lựa chọn của doanh nghiệp về hình thức đóng thuế thu nhập cá nhân hoặc đề nghị đóng thuế dưới hình thức cố định (đóng thuế cố định tức là chịu đóng một mức thuế nhất định không phụ thuộc vào số tiền thu nhập .Hình thức trả thuế như vậy, thường áp dụng cho những công ty có ít nhân viên làm việc và có trụ sở tại thị trấn nhỏ) .

Cùng với đơn đăng ký vào CEIDG, phải có giấy cam đoan là không có sự chống đối đăng ký đối với người nộp đơn – và có trách nhiệm hình sự nếu cam đoan sai .
Trong đơn xin đăng ký vào CEIDG, doanh nghiệp có thể nộp kèm tờ khai đăng ký thuế - hoặc tờ khai đăng ký đã có truy cập mới nhất - tức là tờ khai cho các quy định thuế đối với hàng hóa và dịch vụ ( tờ khai như vậy cũng dành các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh đã phải trả VAT)
Đơn xin đăng ký kinh doanh được đăng ký lại khi:
a)  thay đổi dữ liệu trong các mục của đăng ký hoạt động kinh doanh ;
b)  đình chỉ kinh doanh ;
c)  nối lại các hoạt động kinh doanh ;
d ) thông báo chấm dứt kinh doanh .

Phương thức chuyển giao tài liệu :
a)  mẫu đơn in sẵn ( mẫu đơn có sẵn tại đây -> , phải viết điền bằng  tay,  ký tên và nộp cho văn phòng có chức năng ,
b)  mẫu đơn in sẵn (mẫu có sẵn ở đây -> , phải được viết điền bằng tay, ký tên và gửi bằng thư bảo đảm , trong trường hợp như vậy chữ ký phải được xác nhận công chứng.

Để đăng ký hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cá nhân có thể chọn một trong các hình thức sau đây :

c) Đăng nhập vào CEIDG qua mạng ; điền đơn qua mạng và gửi qua đường điện tử ;
d) Đăng nhập vào CEIDG qua mạng ; điền đơn qua mạng, in ra và nộp tại văn phòng có chức năng ;
e) Không đăng nhập vào CEIDG, điền đơn qua mạng , in ra và nộp tại văn phòng có chức năng ;
f) Lấy mẫu đơn tại văn phòng và nộp tại đó. Văn phòng chuyển nó sang đơn điện tử;
g)   Gửi đơn bằng thư bảo đảm đến văn phòng. Trong trường hợp này , chữ ký phải được xác nhận công chứng.

Trong trường hợp thiếu, không ghi đầy đủ trong các tài liệu gửi đến, người nộp đơn sẽ được gọi đến để sửa lại các tài liệu chưa đầy đủ trong vòng 7 ngày .

Bộ trưởng Bộ Kinh tế có nghĩa vụ chuyển qua mạng điện tử , không muộn hơn sau một ngày , thông tin về đăng ký hoạt động kinh doanh đến :
a)  trưởng phòng thuế có thẩm quyền;
b) văn phòng Thống kê Trung ương
c) cơ quan bảo hiểm xã hội
d) quỹ bảo hiểm xã hội nông nghiệp

Trong trường hợp nộp đơn để đăng ký vào KRS , tòa án đăng ký sẽ xem xét giải quyết đơn trong vòng 7 ngày kể từ ngày nộp. Nếu tòa án thấy rằng có trở ngại cho việc đăng ký, người nộp đơn sẽ được gọi đến sửa lại những sai thiếu trong đơn , và đơn sẽ được xem xét giải quyết  trong vòng 7 ngày kể từ khi loại bỏ các sai thiếu . Nếu việc giải quyết đơn đòi hỏi thẩm tra hoặc đang có sự điều tra thì việc giải quyết đăng ký có thể đến một tháng.

Facebook