Đăng ký kinh doanhIn ra

Để bắt đầu hoạt động kinh doanh , mỗi doanh nghiệp , không tùy thuộc vào những hình thức pháp lý của công ty, phải đăng ký hoạt động kinh doanh của mình . Và tùy thuộc vào hình thức pháp lý kinh doanh , công ty phải được đăng ký tại :

  • Đăng ký qua Tòa án Quốc gia ( KRS ).
  • Đăng ký tại Trung tâm Đăng ký và Thông tin về Hoạt động Kinh tế ( CEIDG ).
  • Đăng ký vào Sổ đăng ký những đại diện của doanh nghiệp nước ngoài .

Đăng ký qua Tòa án Quốc gia ( KRS )

KRS là tập hợp dữ liệu bao gồm ba loại đăng ký riêng biệt:

  • đăng ký doanh nghiệp;
  • đăng ký các hiệp hội , các tổ chức xã hội và nghề nghiệp , các quỹ và các cơ sở chăm sóc y tế công cộng ;
  • đăng ký các công ty - chủ nợ không có khả năng thanh toán .

Trong KRS chứa thông tin về tình trạng pháp lý của một chủ thể đăng ký (ví dụ : công ty , hiệp hội, v.v.), thông tin cơ bản về tài chính và những người đại diện của công ty (ví dụ :  về Chủ tịch , Giám đốc , v.v.)
Có thể thực hiện đăng ký tại Tòa án quốc gia - KRS bằng điện tử  (chọn sử dụng bằng cách đăng ký này, không cần phải đến tòa án để đăng ký hoạt động kinh doanh ). Đơn đăng ký  có thể được chấp nhận chỉ khi đã đăng ký trên trang web. KRS dành cho người đăng ký .
Lệ phí cho đơn xin đăng ký kinh doanh  vào - KRS của công ty là 500 zł .

Trang KRS http: //bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy

Đăng ký tại Tòa án quốc gia - KRS , cho các công ty hoạt động kinh doanh sau đây :

1.  Công ty công khai - thông tin về đăng ký , tiến hành và những vấn đề liên quan đến việc  hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây ->
2.  Công ty hợp doanh hữu hạn - thông tin về đăng ký , tiến hành và những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh  này có sẵn ở đây -> 
3.   Công ty hợp doanh hữu hạn - cổ phần -  thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây ->
4.   Công ty đối tác - thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây ->
5.   Công ty cổ phần - thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây ->
6. Công ty trách nhiệm hữu hạn - để biết thêm thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây -> 
7. Chi nhánh - Để biết thêm thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây -> 

Mỗi thành phần – công ty hoạt động kinh doanh đăng ký qua Tòa án quốc KRS, được tòa án viết thành một tài liệu riêng biệt (văn bản trên giấy), trong đó bao gồm đặc biệt là các tài liệu xác nhận thông tin được ghi nhập vào sổ đăng ký , trong đó có cả mẫu chữ ký của người được ủy quyền đại diện cho công ty. Thông tin chứa trong KRS là công khai , có nghĩa là bất cứ ai quan tâm – trừ một số trường hợp ngoại lệ - có thể tại trụ sở của tòa án có thẩm quyền, không giới hạn để tìm hiểu - xem các thông tin về đơn vị - công ty đã được đăng ký .

Cũng trên trang web – Internet,  có thể tìm hiểu –xem các đơn vị - công ty đã đăng ký tại Tòa án Quốc gia - KRS. Có thể tìm kiếm theo tên hoặc số KRS của công ty . Trong trang web., có những thông tin, dữ liệu cơ bản ( như ngày đăng ký , các đại diện của các tổ chức, công ty , v.v.)

Trung tâm đăng ký và thông tin về hoạt động kinh doanh ( CEIDG )

CEIDG là đăng ký của các thương nhân không có pháp nhân. Được đăng ký miễn phí trong thông tin về doanh nghiệp .

Chú  ý: Tất cả các vấn đề liên quan đến đăng ký vào CEIDG được miễn phíKhi được mời chào đăng ký có trả phí thì cần phải thận trọng , vì đó là dịch vụ thương mại. CEIDG cho phép đăng ký kinh doanh qua mạng Internet – nếu chọn sử dụng đăng ký cách này , không cần phải đích thân đi đến văn phòng ủy ban để đăng ký.

Trang web. CEIDG : https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine ( trang web. bằng tiếng Anh và Ba Lan ) CEIDG có số điện thoại đường dây nóng : 801 055 088 hoặc 22 100 20 79 ( đường dây nóng hoạt động từ 7:00-17:00 )

Đăng ký tại CEIDG , cho các cách hoạt động kinh doanh sau đây :
1. Công ty dân sự - thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây ->

2. Tự hoạt động kinh doanh ( tự làm việc ) – những thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh này có  ở đây –>

Đăng ký của các đại diện công ty nước ngoài

Các doanh nghiệp nước ngoài có thể thành lập văn phòng đại diện tại Ba Lan . Việc mở các loại hoạt động kinh doanh này đòi hỏi phải đăng ký đại diện công ty nước ngoài , được quản lý bởi Bộ trưởng Bộ kinh tế .

Đơn xin đăng ký đại diện của công ty nước ngoài phải được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến :

Bộ Kinh tế
Sở Thương mại và Dịch vụ
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warsaw

Lệ phí đăng ký văn phòng đại diện của công ty nước ngoài là 1000 zł . Được trả cho văn phòng ủy ban thành phố Warsaw. Thông tin về số tài khoản , để chuyển khoản , đề nghị liên hệ với văn phòng ủy ban thành phố .

Facebook