đăng ký khai sinhIn ra

Mỗi đứa trẻ sinh ra ở Ba Lan (không phân biệt quốc tịch của cha mẹ) phải được đăng ký

         tại Văn phòng đăng ký khai sinh-USC. Đứa trẻ sinh ra phải được khai báo trong vòng 14

         ngày kể từ ngày sinh tại Văn phòng đăng ký khai sinh tai nơi sinh ra của đứa trẻ. Nếu  

         cha, mẹ của đứa trẻ không cư trú tại khu của USC, nơi đứa trẻ được sinh ra, khai sinh có

         thể được thực hiện tại USC nơi cha mẹ hoặc một trong số họ cư trú. Trưởng phòng

         USC,  trong trường hợp này làm biên bản thông báo sự ra đời của đứa trẻ và gửi tài liệu

        đó đến USC thích hợp để lập giấy khai sinh.

         Các tài liệu cần thiết để lập giấy khai sinh cho trẻ em:

  1. giấy khai báo sự ra đời của đứa trẻ sinh do cơ sở y tế, bác sĩ, hoặc nữ hộ sinh;
  2. bản sao giấy kết hôn, nếu cha mẹ của đứa trẻ là vợ chồng;
  3. giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn với ghi chú đã ly hôn, bản sao giấy

      chứng tử chồng - nếu mẹ của đứa trẻ chưa kết hôn, đã ly dị chồng hay góa phụ.

Khai báo sự ra đời của con mình, cha mẹ chọn tên cho em bé ( tối đa 2 tên). Nếu trong khi

làm giấy khai sinh, cha mẹ không chọn tên cho đứa trẻ, thì Trưởng phòng  USC sẽ ghi vào

giấy khai sinh một tên thường được sử dụng trong nước. Cha mẹ có thể - trong vòng 6 tháng

kể từ ngày hoàn thành giấy khai sinh – làm đơn đề nghị tới Trưởng phòng  USC để thay đổi

tên cho đứa trẻ.Lệ phí là 11 zł ..

Nếu đứa trẻ sẽ mang quốc tịch khác chứ không phải quốc tịch Ba Lan, giấy khai sinh là một

tài liệu cần thiết để hợp thức hóa cư trú cho đứa trẻ ở Ba Lan (ví dụ, khi nộp đơn xin giấy

phép cư trú có thời hạn cho đứa trẻ).

Sau khi có giấy khai sinh, cha mẹ có thể nhận bản sao giấy khai sinh của đứa trẻ.

Nếu trường hợp đứa trẻ sinh ra ngoài hôn nhân và chưa được xác nhận cha đứa trẻ, thì khi làm

giấy khai sinh, họ của đứa trẻ và họ của cha ,sẽ được ghi mang họ của người mẹ lúc đẻ. Trong 

mục tên của người cha được ghi theo lời khai của mẹ đứa trẻ. Nếu cha ruột của đứa trẻ được

xác định là cha, thì đứa trẻ mang họ được chỉ định bởi cả hai cha mẹ theo lời khai của họ.

Điều này có thể là họ của cha hoặc mẹ, hoặc họ bao gồm họ của cả cha lẫn mẹ.

Facebook