bạn đang ở:
trang chủ KẾT HÔN VỚI CÔNG DÂN BA LAN Thủ tục kết hôn Đám cưới với một công dân Ba Lan ở nước ngoài

Đám cưới với một công dân Ba Lan ở nước ngoàiIn ra

Nếu người nước ngoài có kế hoạch để hợp thức hóa cư trú của mình ở Ba Lan trên cơ sở kết

hôn với công dân Ba Lan ở nước ngoài , hãy đăng ký hôn nhân của bạn tại Ba Lan tại USC

nơi cư trú, và xác nhận các tài liệu chính thức thích hợp. Địa chỉ của USC có sẵn ở đây ->


Để đăng ký cuộc hôn nhân đã được tổ chức ở nước ngoài, bạn phải nộp đơn đến USC để ghi

giấy chứng nhận kết hôn nước ngoài vào sổ đăng ký kết hôn Ba Lan và cùng đơn kèm theo

các tài liệu sau đây:
 

        • một bản sao giấy kết hôn ở nước ngoài, cùng với bản dịch sang tiếng Ba Lan, được

         thực hiện bởi phiên dịch tuyên thệ có tên danh sách được công bố trên trang web của Bộ

         Tư pháp hoặc Lãnh sự của nước Cộng hòa Ba Lan;

         • CMND hoặc hộ chiếu của vợ, chồng;

         • nếu giấy kết hôn ở nước ngoài không chứa tất cả các dữ liệu theo yêu cầu pháp luật Ba

         Lan, thì có thể để bổ sung trên cơ sở bản sao giấy khai sinh của vợ, chồng (trong mỗi

         trường hợp các tài liệu nước ngoài nộp làm cơ sở để ghi vào sổ đăng kết hôn  Ba Lan 

         phải kèm theo với bản dịch sang tiếng Ba Lan - như theo các thông tin ở trên);

        • bằng chứng thanh toán lệ phí.
 

Trong trường hợp ghi vào sổ giấy kết  hôn ở nước ngoài , lệ phí là 50 zł, bổ sung cho giấy kết

hôn - 39 zł.
 
Chú ý: Trong sổ đăng ký kết hôn phải có ghi thông tin về họ, tên của vợ và chồng, con

         cái được sinh ra của hai vợ chồng. Nếu những dữ liệu này không có trong giấy kết hôn      

         ở nước ngoài, thì được ghi vào trên cơ sở các chứng từ khác


Chú ý: Tại Lãnh sự quán Ba Lan chỉ có thể kết hôn là những công dân Ba Lan.

Facebook