bạn đang ở:

Công nhận đứa trẻ của người chaIn ra

Trong tình huống mà cha mẹ của đứa trẻ không có kết hôn, phải có sự thừa nhận của cha là

cha của đứa trẻ. Có thể xác nhận cha của đứa trẻ là vị thành niên và là cha của đứa con chưa

sinh, nếu nó đã được hình thành. Nếu người cha là công dân của nước Cộng hòa Ba Lan, đứa

trẻ sẽ có quốc tịch Ba Lan.

Sau khi hủy bỏ hoặc chấm dứt  cuộc hôn nhân, đứa trẻ sinh ra trong hoặc đến 300 ngày của

cuộc ly hôn đó, được pháp luật công nhận là con của cặp đôi này. Trong giấy khai sinh của

đứa trẻ sẽ ghi họ cha là người chồng ban đầu của mẹ đứa trẻ. Nếu cha đẻ của đứa trẻ là một

người đàn ông khác, điều này phải được chứng minh qua tòa án. Sau khi có được phán quyết

phủ nhận là cha, người cha đẻ thực sự có thể làm đơn công nhận là cha của đứa trẻ em trước

Trưởng phòng USC, Lãnh sự Ba Lan, hay tòa án. Chỉ sau đó mới có thể thay đổi được họ của

đứa trẻ.

Thừa nhận là cha có thể xảy ra trước khi đứa trẻ sinh ra, trong quá trình đăng ký khai sinh

hoặc sau khi làm giấy khai sinh. Để sự công nhận là thành công, công nhận là cha ,thì cha của

đứa trẻ phải tuyên bố trước Trưởng phòng USC, và mẹ của đứa trẻ đã khẳng định rằng người

đàn ông này là cha của đứa trẻ. Tuyên bố công nhận là cha có thể thực hiện trước bất kỳ

Trưởng phòng USC, Tòa án (gia đình vả trẻ em) hoặc lãnh sự của Ba Lan. Sau khi thực hiện

công nhận là cha trước Trưởng phòng USC, sẽ được ghi vào giấy khai sinh của đứa trẻ những

dữ liệu của người cha.


Tài liệu cần thiết để được công nhận là cha:

• CMND / hộ chiếu của cha mẹ,

• nếu người mẹ là một người chưa lấy chồng -  bản sao giấy khai sinh của mình,

• Khi mẹ đã ly hôn - một bản sao tóm tắt của giấy chứng nhận kết hôn với ghi chú đã  

ly hôn,

• nếu người mẹ là góa chồng -  bản sao chứng nhận tử vong của chồng,

• giấy chứng nhận của bác sỹ là người phụ nữ có mang thai (trong trường hợp công

nhận cha của đứa trẻ mới được hình thành).

• bản sao hoàn chỉnh giấy khai sinh của đứa trẻ (nếu khi giấy khai sinh đã được làm

trước)


Nếu sự thừa nhận cha của một đứa trẻ có ít nhất một người là công dân Ba Lan, xảy ra ở nước

ngoài, thủ tục này được hoàn thành tại lãnh sự quán Ba Lan.


           Thủ tục công nhận là người cha được miễn phí.

Facebook