bạn đang ở:
trang chủ ĐẠI HỌC Ở BA LAN Công nhận bằng cấp của Ba Lan ở nước ngoài

Công nhận bằng cấp của Ba Lan ở nước ngoàiIn ra

Bằng cấp của Ba Lan được công nhận ở các nước khác, hoặc theo các thỏa thuận quốc tế, hoặc nếu trong quốc gia không ký kết thỏa thuận , trên cơ sở các quy định pháp luật tại nước đó.

Danh sách của các nước mà Ba Lan đã ký một thỏa thuận về công nhận giáo dục, có thể được tìm thấy ở đây->

Đối với các nước khác còn lại mà Ba Lan đã không ký kết các thỏa thuận công nhận giáo dục, xin vui lòng liên hệ với ENIC / NARIC (National Academic Recognition Information Centres) ở các nước khác nhau, danh sách có thể được tìm thấy trên trang web của họ - www. ENIC naric.net

Facebook