CƠ SƠ PHÁP LÝIn ra

Về việc chăm sóc sức khỏe cho người nước ngoài ở Ba Lan được quy định bởi các bộ luật sau đây:

Bộ luật ra ngày 27 tháng 8 năm 2004 về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tài trợ từ các quỹ công cộng (Tạp chí Luật 2008 số 164, điều 1027, với những sửa đổi.) – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServletid=WDU20042102135

Bộ luật ra ngày 13 tháng 6 năm 2003 về người nước ngoài ở Cộng hòa Ba Lan (OJ 2003 số 128, điều 1176, với những sửa đổi ) – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServletid=WDU20031281175?

Bộ luật ra ngày 15 tháng 04 năm 2011, về hoạt động điều trị (Tạp chí Luật năm 2011, số 112, điều 654.) –http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654

Nghị định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hành Chính ra ngày 22 tháng 12 năm 2008 về số lượng tài chính cần phải có để duy trì cuộc sống của một người nước ngoài khi vào lãnh thổ Ba Lan, và các văn bản xác nhận khả năng có được nguồn tài chính (Tạp chí Luật số 235 năm 2008 điều 1611.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082351611

 Nghị định của Quốc hội Châu Âu và Hội đồng chung Châu Âu (EC) số 810/2009 ra ngày 13 tháng 7 năm 2009 về việc thiết lập quy chế chung thị thực  (tạp chí luật   EU L 243 ra ngày 15 tháng 09 năm 2008).

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:243:0001:0058:PL:PDF

Facebook