bạn đang ở:
trang chủ CƯ TRÚ Ở BA LAN (sau khi 01.05.2014) THẺ CƯ TRÚ Giấy phép cư trú có thời hạn Cho phép cư trú ở lại Ba Lan trong các hoàn cảnh khác

Cho phép cư trú ở lại Ba Lan trong các hoàn cảnh khácIn ra

Cho phép cư trú ở Ba Lan do hoàn cảnh khác được cấp , hoặc có thể được cấp cho người nước ngoài nếu:

 1. được sinh ra ở Ba Lan, trẻ em – con của người nước ngoài lưu trú tại Ba Lan mà không có người chăm sóc,
 2. có giấy phép cư trú dài hạn của EU (giấy phép cư trú dài hạn của EU là gì?->) được cấp bởi nước thành viên EU khác và:
  a). có ý định làm việc hoặc kinh doanh tại Ba Lan ( giấy phép cư trú dài hạn của EU do nước khác Ba Lan cấp, sẽ không cho phép người nước ngoài làm việc tại Ba Lan . Để có thể làm việc được , phải có giấy phép lao động – giấy phép lao động là gì?->), hoặc
  b). có ý định nhập học  hoặc tiếp tục học đại học tại Ba Lan hoặc đào tạo nghề, hoặc
  c). chứng minh rằng có những hoàn cảnh khác phải cư trú ở Ba Lan,
 3. là thành viên trong gia đình của người nước ngoài có giấy phép cư trú dài hạn của EU, đã được cấp bởi một thành viên của EU khác , mà đã ở trên lãnh thổ của quốc gia khác đã sống cùng và muốn cùng với người nước ngoài ở Ba Lan,
 4. có ý định ở Ba Lan nhập học hoặc tiếp học tập , đào tạo nghề,
 5. là người đã tốt nghiệp trường đại học Ba Lan và đang tìm kiếm việc làm,
 6. là linh mục , là thành viên của dòng tu hay là người thực hiện chức năng tôn giáo trong các nhà thờ hoặc các hội tôn giáo ,  mà điều lệ đã có thỏa thuận quốc tế , bằng các quy định pháp luật Ba Lan hiện hành , hoặc có hoạt động trên cơ sở đăng ký của các nhà thờ và các tổ chức tôn giáo khác, nếu cư trú tại Ba Lan liên quan đến thực hiện chức năng hoặc để chuẩn bị thực hiện hoạt động của mình.

Đã chỉ ra rằng, có những hoàn cảnh khác để đủ điều kiện được cư trú ở Ba Lan của mình . Từ mỗi hoàn cảnh - trường hợp cho cư trú sẽ  cần yêu cầu các tài liệu khác nhau. Để có được thông tin đầy đủ về các tài liệu cần thiết để được cấp thẻ - cho từng trường hợp hãy liên lạc với văn phòng ngoại kiều tỉnh . Theo quy luật , người nước ngoài xin cấp giấy phép trên cơ sở có hoàn cảnh sẽ cần phải cung cấp:

 • tài liệu chứng minh cho sự cần thiết phải cư trú lại Ba Lan của người nước ngoài. Hoàn cảnh của mình cũng có thể trình bày dưới hình thức là văn bản - bức thư,
 • tài liệu xác nhận sở hữu nguồn thu nhập ổn định đủ để trang trải các chi phí cho việc duy trì bản thân và các thành viên gia đình phụ thuộc vào người nước ngoài ở Ba Lan - (thế nào là điều kiện thu nhập ổn ​​định?->), hoặc các khoản tiền để trả học phí trong trường hợp nhập học hoặc học tiếp ở Ba Lan,
 • bảo hiểm y tế - (tài liệu nào là bằng chứng có bảo hiểm y tế?->),
 • có thể , có tài liệu làm bằng chứng về mối quan hệ gia đình với những người ở Ba Lan ( ví dụ như giấy chứng nhận kết hôn , giấy khai sinh),
 • xác nhận bảo đảm có nơi cư trú ở Ba Lan (trừ trường hợp nêu tại điểm 1) .

Người nước ngoài mà đã được cấp giấy phép cư trú tạm thời phải thông báo cho tỉnh trưởng, người đã cấp giấy phép trong vòng 15 ngày làm việc khi đã hết điều kiện là cơ sở để cấp giấy phép .

Facebook