bạn đang ở:
trang chủ KẾT HÔN VỚI CÔNG DÂN BA LAN Thủ tục kết hôn Các thủ tục cho một cuộc hôn nhân

Các thủ tục cho một cuộc hôn nhânIn ra

Bước đầu tiên để làm thủ tục kết hôn tại USC hoặc trong đền, nhà thờ theo thoả ước hôn

nhân, phải tập hợp nộp các tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật cho Trưởng Phòng 

USC  và trên cơ sở các tài liệu đó để ký đảm bảo là không có sự chống đối cuộc kết hôn và

thông báo chọn  họ nào sẽ được mang (sử dụng) vợ, chồng và con cái của họ sau khi kết hôn.

Kết hôn tại USC  không thể được thực hiện trước thời hạn một tháng kể từ ngày nộp tài liệu.

Trong trường hợp đặc biệt có thể đề nghị Trưởng phòng USC  để rút ngắn thời gian chờ đợi.

Vào ngày cưới, trong khi hai người chuẩn bị cưới phải có thêm người 2 người lớn để làm

chứng.  ​​Nhân chứng có thể là bất cứ ai có khả năng, hành động  theo luật pháp và có thể xác

nhận cuộc hôn nhân. Người làm chứng cũng có thể là một người không có quốc tịch Ba Lan,

nhưng theo nguyên tắc chung là cần biết tiếng Ba Lan (nếu không biết, cần phải có phiên  

 dịch viên). Người làm chứng vào ngày cưới, phải trình diện một tài liệu nhận dạng hợp lệ

Người nước ngòai  không biết tiếng Ba Lan, để giải quyết tất cả các thủ tục giấy tờ ( cho cả

đám cưới), phải đi kèm theo với một người phiên dịch tuyên thệ, nói lưu loát.

Lễ kết hôn dân sự được diễn ra tại Văn phòng đăng ký kết hôn (USC). Trong trường hợp

ngoại lệ, Trưởng phòng có thể đồng ý làm lễ kết hôn  ngoài phạm vi văn phòng đăng ký. Lễ

kết hôn theo Thoả ước hôn nhân diễn ra tại một ngôi đền, nhà thờ được chọn.

Lễ kết hôn được diễn ra  trước Trưởng phòng đăng ký kết hôn và Trưởng phòng có trách

nhiệm làm giấy đăng ký kết hôn ngay lập tức sau khi kết thúc buổi lễ. Cơ sở để làm giấy

chứng nhận  kết hôn trước linh mục là linh mục chuyển giao cho Trưởng phòng USC nơi tổ

chức kết hôn giấy chứng nhận không có sự chống đối cuộc hôn nhân, được chứng thực

bằng chữ ký của linh mục, vợ  chồng và 2 người chứng kiến. Giấy chứng nhận này linh mục

chuyển giao cho Trưởng phòng USC trong thời hạn trước năm ngày kể từ ngày kết hôn. Giấy

chứng nhận kết hôn phải được làm ngay, nhưng không muộn hơn vào ngày làm việc tiếp - sau

ngày mà USC nhận được các tài liệu.

Kết hôn nhân dân sự hay theo  thoả ước hôn nhân, lệ phí cho giấy chứng nhân hôn nhân là

84 zł. Sau lễ kết hôn tại USC đôi vợ chồng mới họ nhận được ngay bản sao của giấy chứng

nhận kết hôn.

 

                        Chú ý: Giấy chứng nhận kết hôn là một tài liệu quan trọng khẳng định hôn

                        nhân và nó cần thiết cho các thủ tục hành chính ví dụ: liên quan đến việc hợp

                        pháp hoá cư trú cho người ngoài – mà người vợ hoặc chồng công dân Ba Lan.

Facebook