bạn đang ở:
trang chủ KẾT HÔN VỚI CÔNG DÂN BA LAN Thủ tục kết hôn Các tài liệu cần thiết cho một cuộc hôn nhân

Các tài liệu cần thiết cho một cuộc hôn nhânIn ra

Để làm kết hôn dân sự tại Văn phòng đăng ký kết hôn (USC) USC  phải

nộp cho Trưởng phòng USC các tài liệu sau đây :

  1. Chứng minh nhân dân có ảnh của những người có ý định kết hôn;
  2. Bản sao giấy khai sinh của những người trên. Nếu bản sao giấy
  3. khai sinh  viết  bằng  ngôn ngữ nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng

      Ba Lan qua  phiên dịch tuyên thệ, hien dịch này có trong danh sách được công

      bố trên trang web của Bộ Tư pháp hoặc Lãnh sự của nước Cộng hòa Ba Lan.

     4. Những người đã từng kết hôn  phải có kèm theo văn bản xác nhận hiện trạng

      của mình:
                  -   Một bản bản sao giấy chứng nhận kết hôn với ghi chú đã

                       ly hôn hoặc bản sao quyết định của tòa án đã ly hôn .

                       Nếu ly hôn xảy ra ở nước ngoài, bạn phải nộp bản gốc

                       của bản án cùng với một bản dịch sang tiếng Ba Lan được thực

                       hiện bởi phiên dịch tuyên thệ có tên trong danh sách công

                       bố của Bộ Ngoại giao và lãnh sự của nước Cộng hòa Ba

                       Lan. Trong trường hợp cần sự công nhận  bản án trên  có

                       hiệu quả ở RP, bạn cũng phải đính kèm quyết định của

                       Toà án. Những người ly hôn trong địa phận Liên minh      

                       châu Âu được yêu cầu phải đính kèm giấy chứng nhận

                       cùng với bản dịch của Tòa án theo quy định  của Phụ lục

                       điều 39 của Quy chế của Hội đồng (EC) số 2201/2003;

-         bản sao giấy chứng nhận kết hôn với ghi chú đã ly hôn hoặc bản sao    

     quyết định ly hôn đã hiệu lực của tòa án;

-         bản sao giấy chứng tử vong của vợ hoặc chồng (cho người goá vợ   

      hoặc chồng).

                 5.  Người nước ngoài cần phải nộp thêm giấy chứng nhận từ nước xuất xứ, là họ có

                       khả năng kết hôn và được dịch sang tiếng Ba Lan qua phiên dịch tuyên thệ

                      (giấy chứng nhận này xác nhận rằng theo quy định của pháp luật quốc gia của

                       họ, họ có quyền kết hôn  ở Ba Lan . Để có được tài liệu này, bạn hãy  liên hệ

                       với cơ  quan có chức năng tại đất nước của  bạn ).


     Nếu người nước ngoài  không thể có được tài liệu này ( bởi, đất nước họ

                       không ban hành các văn bản như vậy), có thể đưa ra quyết định về việc miễn

                       nghĩa vụ nộp  tài liệu này. Quyết định miễn nộp giấy chứng nhận này do Tòa án

                       Quận xử, không qua kiện tụng theo yêu cầu của người nước ngoài.

                       Tòa xử không kiện tụng có nghĩa là cách xử lý này  không liên quan với thủ tục

                       bắt đầu sự việc tại tòa án. Để nhận được quyết định miễn nghĩa vụ nộp giấy

 

                       chứng nhận trên, thì người có liên quan  phải nộp đơn đến Tòa án Quận nơi cư

                       trú của mình với yêu cầu cho miễn nghĩa vụ nộp giấy chứng nhận trên đến

                       USC. Trong đơn cần nêu ra những lý do mà người nước ngoài không thể có

                       được tài liệu đó từ nước của mình.

 

6.   Bằng chứng thanh toán lệ phí, được trả cho thủ quỹ hoặc qua tài khoản của văn

phòng nơi đăng ký kết hôn, số tiền của 84 zł

Trong trường hợp tổ chức kết hôn theo  thoả ước hôn nhân thì giấy tờ cần thiết

xin kết hôn phải nộp tại nhà thờ hoặc hiệp hội tôn giáo (ví dụ như giấy chứng nhận

rửa tội, giấy chứng nhận hoàn thành khóa học trước hôn nhân, xác nhận các cuộc

họp tổ chức tư vấn gia đình, v.v.), Cũng như giấy chứng nhận của Phòng đăng ký

kết hôn là không có sự chống đối về kết hôn. Để có được giấy chứng nhận bạn đến

Văn phòng đăng ký kết hôn nơi cư trú của một trong hai bên và nộp các tài liệu

sau đây:

• Chứng minh thư hoặc hộ chiếu của hai người có ý định kết hôn;

• Bản sao giấy khai sinh của hai người. Nếu bản sao được viết bằng ngôn ngữ

nước ngoài phải kèm theo bản dịch bằng Ba Lan được dịch qua phiên dịch tuyên

thệ có trong danh sách được công bố trên trang web của Bộ Tư pháp hoặc Lãnh sự

của nước Cộng hòa Ba Lan;

• Người đã ly hôn nộp giấy chứng nhận kết hôn với ghi chú đã ly hôn, hoặn bản

sao của tòa án của việc ly hôn đã hiệu lực. Nếu ly hôn xảy ra ở nước ngoài, bạn

phải nộp bản gốc của bản án cùng với một bản dịch bằng Ba Lan được thực hiện

bởi  phiên dịch tuyên thệ có trong danh sách được công bố trên trang web của Bộ

Tư pháp hoặc Lãnh sự của nước Cộng hòa Ba Lan. . Nếu ly hôn xảy ra ở nước    

                  ngoài, bạn phải nộp bản gốc của bản án cùng với một bản dịch sang tiếng Ba Lan  

                  được thực hiện bởi phiên dịch tuyên thệ có tên danh sách công bố của Bộ Ngoạ  

                  giao và lãnh sự của nước Cộng Ba Lan. Trong trường hợp cần sự công nhận  bản

                  

                  án trên  có hiệu quả ở RP, bạn cũng phải đính kèm quyết định của Toà án. Những             

                  người ly hôn trong địa phận Liên minh châu Âu được yêu cầu phải đính kèm giấy     

                  chứng nhận cùng với bản dịch của Tòa án theo quy định của Phụ lục điều 39 của    

                  Quy chế của Hội đồng (EC) số 2201/2003;

                   - bản sao giấy chứng nhận kết hôn với ghi chú đã ly hôn hoặc bản sao quyết

                      định ly hôn đã hiệu lực của tòa án;

                   - bản sao giấy chứng tử vong của vợ hoặc chồng (cho người goá vợ

                     hoặc chồng).

• Người nước ngoài phải nộp thêm giấy chứng nhận từ nước xuất xứ của mình

rằng có khả năng kết hôn, cùng với bản dịch sang tiếg Ba Lan qua phiên dich

tuyên thệ (tài liệu này xác nhận rằng theo quy định pháp luật quốc gia của họ xuất

xứ,có quyền kết hôn được ở Ba Lan. Để có được tài liệu này họ phải đề nghị đến

cơ quan có chức năng tại đất nước của họ). Nếu người nước ngoài không thể nhận

được tài liệu này (ví dụ, đất nước họ không ban hành các văn bản như vậy), có thể

nộp đơn xin miễn nghĩa vụ nộp tài liệu này. Quyết định miễn nghĩa vụ này do tòa

án quận xử, theo yêu cầu của người nước ngoài;

• Giấy chứng nhận không có sự chống đối cuộc hôn nhân;.

• Người nước ngòai có nghĩa vụ nộp tài liệu xác nhận có quyền kết hôn theo pháp

luật của nước xuất xứ và giấy khai sinh. Miễn nghĩa vụ nộp các tài liệu như vậy

chỉ có thể tòa án quyết định (xem ở trên);

• bằng chứng đã thanh toán lệ phí, trả cho thủ quỹ hoặc qua tài khoản của văn

phòng nơi cấp giấy chứng nhận kết hôn, số tiền lệ phí là 84 zł.

Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày cuộc hôn nhân được tổ chức, linh mục có nghĩa vụ chuyển

biên bản được hoàn thành có chữ ký của linh mục cùng chữ ký của cô dâu chú rể và các

nhân chứng đến Văn phòng đăng ký kết hôn tại địa điểm đã tổ chức kết hôn để làm giấy

chứng nhận kết hôn.

Bản Sao của giấy đăng ký kết hôn sẽ được USC cấp, thường trong vòng 2 tuần kể từ ngày

đám cưới. Đến lấy giấy chứng nhận có thể vợ hoặc chồng sau khi xuất trình chứng minh thư .

Facebook