bạn đang ở:

Các loại hôn nhân ở Ba LanIn ra

Ở Ba Lan có thể kết hôn tại:

          1.      Phòng đăng ký kết hôn (USC) – được gọi là kết hôn nhân dân sự.

                   Địa chỉ của văn phòng  đăng ký kết hôn (USC) có thể được tìm thấy

                   ở đây:

                   Chú ý: Để cuộc hôn nhân được công nhận là hợp lệ theo quy định của

                   pháp luật

                   Ba Lan, phải đăng ký tại Phòng Đăng ký kết hôn (USC).

                   USC làm giấy chứng nhận kết hôn xác nhận giá trị của cuộc hôn

                    nhân.

     2.         Trong nhà thờ (ví dụ, nhà thờ Thiên chúa giáo, nhà thờ Tin lành) 

                Ở Ba Lan, nghi thức đám cưới theo phong tục của một số tôn giáo có

                 thể được

công nhận và được USC đăng ký công nhận mà không cần phải tổ

chức kết hôn dân sự. Đây được gọi là thoả ước hôn nhân. Các nhà

thờ và các tổ chức tôn giáo sau đây có thể kết hôn theo thoả ước hôn

nhân :


              1.   Nhà thờ Công giáo, trong đó có Công giáo La Mã, Công  

                              giáo Hy    Lạp, Uniate, Neouniate, Armenia

                    
              2.   Nhà thờ Tin lành  Autocephalous Ba Lan

              3.   Nhà thờ Tin lành Augsburski.

4.   Nhà thờ Tin lành Cải cách 

5.   Nhà thờ Tin Lành  Methodist  tại Ba Lan

               6.   Nhà thờ Baptist

               7.  Nhà thờ  Cơ Đốc Phục Lâm Ngày Thứ Bảy

               8.  Nhà thờ  Giáo Hội Mariavite

               9.  Nhà thờ Lễ Xanh

               10. Nhà thờ Giáo hội Công giáo Ba Lan  

               11. Liên hiệp các Cộng Đồng đạo Do Thái

Các nhà thờ và các tổ chức tôn giáo sau đây hoạt động tại Ba Lan không

có quyền tổ chức kết hôn theo thoả ước hôn nhân (có nghĩa là mặc dù họ

có kết hôn theo những nghi lễ quan trọng của tôn giáo đó, nhưng không có

đăng ký ở USC. Như vậy, cuộc hôn nhân được coi là có giá trị theo quy

định của pháp luật Ba Lan, họ phải đăng ký kết hôn tại USC):


                    1.  Hội đạo Hồi giáo,


                    2.  Hội đạo Karaim,


                    3. Nhà thờ Phương Đông theo ghi lễ cổ,

Facebook