Các hình thức kinh doanh tại Ba LanIn ra

Ở Ba Lan có thể mở và thực hiện các hoạt động kinh doanh sau đây :

  • Tự hoạt động kinh doanh ( tự làm việc ) – những thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh này có  ở đây –>
  • Công ty dân sự - những thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh này  có ở đây ->
  • Công ty công khai – những  thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên  quan đến các hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây ->
  • Công ty hợp doanh hữu hạn – những thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây ->
  • Công ty hợp doanh hữu hạn - cổ phần -  thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây ->
  • Công ty đối tác – những thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến việc các hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây -> 
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn – những thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây -> 
  • Công ty cổ phần - thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề liên quan đến các hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây ->
  • Chi nhánh – những thông tin về đăng ký , thực hiện và những vấn đề  liên quan đến  các hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây ->
  • Văn phòng đại diện – những thông tin về đăng ký , tiến hành và những vấn đề liên quan đến việc hoạt động kinh doanh này có sẵn ở đây -> 
Facebook