bạn đang ở:
trang chủ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI BA LAN CÁC VĂN BẢN Bản cam đoan sẽ cung cấp việc làm cho người nước ngoài

Bản cam đoan sẽ cung cấp việc làm cho người nước ngoàiIn ra

Cho ai

Bản cam đoan sẽ cung cấp việc làm được ghi vào danh sách những lời cam đoan do ủy ban huyện quản lý, nơi có thẩm quyền địa lý tùy theo trụ sở hoặc nơi sinh sống cố định của chủ việc làm, nếu như:

Trong những vụ việc mà không cần phải làm thủ tục giải thích, Phòng lao động Huyện ghi bản cam đoan sẽ cung cấp việc làm cho người nước ngoài vào danh sách những những lời cam đoan (hoặc là Huyện trường từ chối) bằng cách là cho ra quyết định ghi bản cam đoan vào danh sách những lời cam đoan, không muộn hơn 7 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được bản cam đoan, còn trong những vụ việc mà cần phải làm thủ tục giải thích thì không muộn hơn 30 ngày, tính từ ngày nhận được bản cam đoan.

Xin như thế nào?

Trong bản cam đoan sẽ cung cấp việc làm cho người nước ngoài, mà cần phải ghi vào danh sách những lời cam đoan thì chủ việc làm miêu tả:

1) thông tin liên quan đơn vị cung cấp việc làm cho người nước ngoài:

a) Tên gọi hoặc họ và tên,

b) Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ trụ sở

c) Số điện thoại hoặc số fax

d) Mã số thuế NIP hoặc số thống kê REGON – trong trường hợp đơn vị kinh doanh hoặc là số điện tử công dân PESEL - trong trường hợp cá nhân,

e) Số đăng ký danh sách các đơn vị quản lý các đại lý tuyển việc– trong trường hợp đơn vị sẽ cung cấp việc làm cho người nước ngoài, mà đang có đại lý tuyển việc làm chuyên dịch vụ về việc làm tạm thời,

f) Mã số phân loại kinh doanh PKD và bản miêu tả hoạt động kinh doanh liên quan đến công việc của người nước ngoài,

g) Bản cam đoan viết với trách nhiệm hình sự là có những bối cảnh gì như miêu tả trong Điều 88z khoản 5 điểm 1-6 Bộ luật quảng bá tuyển việc làm và về các cơ quan thị trường lao động (người ký cam đoan có trách nhiệm viết trong bản này dòng chữ với nội dung: „tôi có ý thức về trách nhiệm hình sự khi có khai man”; dòng chữ này thay cho bản hướng dẫn của cơ quan, nói về trách nhiệm hình sự khi có khai man),

h) Bản cam đoan là đã đọc những nguyên tắc liên quan đến các nguyên tắc cung cấp việc làm cho người nước ngoài;

2) thông tin liên quan đến người nước ngoài:

a) họ và tên,

b) giới tính,

c) ngày tháng năm sinh,

d) quốc tịch,

e) tên loại, số sêry, số, ngày cấp và ngày có hạn của giấy tờ thông hành,

f) số visa hoặc thẻ cư trú và thời hạn giá trị của giấy tờ đó, nếu đang sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan,

g) số liệu liên quan đến cơ sở pháp lý cư trú trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan và cách thức phỏng đoán việc tận dụng bản cam đoan ghi vào danh sách những lời cam đoan;

3) số liệu liên quan công việc sẽ cung cấp cho người nước ngoài:

a) tên nghề nghiệp, lớp hoạt động theo danh sách phân loại PKD, mà người nước ngoài sẽ có việc làm kiểu đó,

b) cương vị hoặc thể loại công việc,

c) nơi thi hành công việc,

d) khoảng thời gian, hoặc những khoảng thời gian, ghi rõ ngày tháng,

e) loại hợp đồng để làm cơ sở thi hành công việc,

f) mức lương tối thiểu, mà người nước ngoài sẽ được nhận, xác định trả theo giờ hay theo tháng,

g) mức thời gian làm việc hoặc số lượng giờ làm việc trong tuần hoặc trong tháng;

4) số liệu liên quan chủ việc làm của nhân viên, nếu như bản cam đoan liên quan công việc người nước ngoài mang tính chất nhân viên tạm thời:

a) Tên gọi hoặc họ và tên,

b) Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ trụ sở.

Facebook