bạn đang ở:

Bán bất động sảnIn ra

Người nước ngoài có thể bán bất động sản theo điều kiện như bất kỳ công dân Ba Lan .

Thuế thu nhập từ bán ( bán ) bất động sản

Bán bất động sản, cần lưu ý rằng khi bán bất động sản sẽ phải trả thuế thu nhập. Thuế này phải trả nếu khi bán bất động sản trong vòng năm năm kể từ khi kết thúc năm dương lịch , tính từ khi mua hay xây dựng xong nhà . Ví dụ : nếu bán bất động sản vào năm 2014 , được mua lại hoặc xây dựng trước ngày 1 tháng giêng 2009, không còn thuộc diện chịu thuế - không phải trả thuế .

Thuế là 19% của thu nhập từ việc bán bất động sản và được trả trong thời gian nộp tờ khai thuế hàng năm , tức là đến 30 tháng tư năm sau.

Thuế thu nhập được ghi trong một tờ khai thuế riêng biệt. Tài liệu mẫu được ghi dưới đây :

  •   Tờ khai thu nhập thuế bất động sản - Mẫu DN- 1
  •   Thông tin về thuế bất động sản - Mẫu IN-1
  •   Thông tin về thuế bất động sản – tờ khai ZN -1 / A
  •   Phụ lục tờ khai và thông tin , tức là dữ liệu của bất động sản – tờ khai ZN -1 / B

Thu nhập là thu được từ việc bán sau khi trừ các chi phí bán hàng và chi phí mua hoặc xây dựng bất động sản, giá trị đươc tăng lên khi có chứng từ tài liệu chi phí trong thời gian  sở hữu bất động sản để tăng giá trị của nó và cũng được tăng lên bằng giá trị lạm phát.

Chi phí bán bất động sản bao gồm:

  •   lệ phí công chứng ,
  •   lệ phí thuế cho kho bạc nhà nước,
  •   lệ phí tư pháp
  •   quảng cáo
  •   chi phí cho dịch vụ trung gian .


Chú ý: Nếu một phần của doanh thu, thu được từ việc bán bất động sản được dùng cho mục đích mua nhà  ( mua một căn hộ, nhà ), thì không cần phải trả thuế trên phần thu nhập bán bất động sản  ( bán ) . Nếu toàn bộ doanh thu dành cho mục đích mua nhà, thì không phải trả thuế . Việc mua lại bất động sản mới phải được thực hiện không muộn hơn hai năm kể từ khi kết thúc năm dương lịch , mà trong năm đó  đã bán .

Để biết thêm thông tin về thuế thu nhập từ việc bán bất động sản ( bán ) có sẵn ở đây

Facebook