Jesteś na:

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE: Przymuszanie dzieci do pobierania odcisków palców i zdjęć twarzy nigdy nie jest dopuszczalnedrukuj

2018-04-11

Bruksela, 28 lutego 2018 r.: My, niżej podpisani społeczeństwo obywatelskie i organizacje ONZ, jesteśmy zaniepokojeni propozycjami rozpatrywanymi w ramach trwającej reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego, które pozwoliłyby na stosowanie przymusu do pobierania odcisków palców i obrazów twarzy dzieci.

Nowa propozycja EURODAC, rozpatrywana przez Komisję Europejską, Radę i Parlament, rozszerza cel obecnej bazy danych osób ubiegających się o azyl, aby ułatwić identyfikację "nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich" poprzez wykorzystanie danych biometrycznych. Obniża także wiek, w którym dziecko musi być zarejestrowane z 14 do 6 lat.

Niepokoi nas, że instytucje europejskie aktywnie dyskutują nad umożliwieniem władzom krajowym stosowania przymusu w celu uzyskania odcisków palców i wizerunków twarzy dzieci. Twierdzenie, że pozyskiwanie danych biometrycznych z użyciem przymusu jest konieczne, aby chronić dzieci przed zaginięciem, wykorzystywaniem lub "ucieczką", jest błędne.

Identyfikacja i rejestracja dzieci przyczynia się do ich ochrony w obrębie i poza granicami. Musi to odbywać się z odpowiednią wrażliwością i ochroną dziecka, a najważniejszym aspektem w takich sprawach musi być najlepszy interes dziecka, zgodnie z Artykułem 3 Konwencji o prawach dziecka (CRC). Zgadzamy się z opinią Europejskiej Agencji Praw Podstawowych oraz z wytycznymi Komitetu Praw Dziecka ONZ, które mówią, że gromadzenie i wykorzystywanie danych dzieci może być uzasadnione tylko wtedy, gdy dąży do wyraźnego celu ochrony dziecka.

Jednakże, nawet jeśli zamiarem jest ochrona dziecka, jakakolwiek forma przymusu wobec dzieci w kontekście procedur migracyjnych narusza prawa dziecka, które państwa członkowskie UE zobowiązały się szanować i przestrzegać.

Osoby pracujące z dziećmi na granicach UE potwierdzają, że najskuteczniejszym sposobem ułatwienia rejestracji jest zatrudnianie odpowiednich pracowników zajmujących się opieką nad dziećmi i ich ochroną w celu wyjaśnienia praw dziecka i procedur w sposób dostosowany do dzieci oraz w zrozumiałym dla nich języku. Wymaga to budowania zaufania i zapewniania odpowiednich dla dzieci warunków przyjmowania i opieki. W przypadku dzieci bez opieki należy niezwłocznie wyznaczyć wyszkolonych opiekunów w celu upewnienia się, że proces pobierania odcisków palców odbywa się w kontekście odpowiednim dla dziecka i zgodnie z zasadą najlepszego interesu dziecka określoną w art. 3 Konwencji o prawach dziecka.

Wzywamy Radę Unii Europejskiej, Parlament Europejski i Komisję Europejską do zwolnienia wszystkich dzieci, niezależnie od ich wieku, od wszelkich form przymusu w rozporządzeniu Eurodac, w pełnej zgodności z Konwencją ONZ o prawach dziecka.

Sygnatariusze: UNHCR, UNICEF, OHCHR Regionalne Biuro ds. Europy, IOM, Save the Children, Missing Children Europe, Terre des Hommes, World Vision, Caritas Europe, Danish Refugee Council, Międzynarodowa Komisja Prawników, PICUM, Child Focus, Act Alliance, CIRE , CNCD-11.11.11, Flemish Refugee Action, Kopin, The Smile of the Child, CIRE, European Evangelical Alliance, Centre for Missing and Exploited Children, Astra

UWAGA: Konwencja ONZ o prawach dziecka (CRC ONZ) stanowi, że każda osoba poniżej osiemnastego roku życia jest dzieckiem (art.1). Państwa-Strony powinny podjąć wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony dzieci przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej (artykuł 19.1), a żadne dziecko nie może być pozbawione wolności bezprawnie lub arbitralnie (artykuł 37). Komitet Praw Dziecka oświadczył, że "Żadna przemoc wobec dzieci nie jest uzasadniona; wszelkiej przemocy wobec dzieci można zapobiec ", gdzie przemoc obejmuje zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną (komentarz ogólny nr 13). Wyjaśniono również: "zatrzymanie któregokolwiek z dzieci z powodu statusu migracyjnego ich lub ich rodziców stanowi naruszenie praw dziecka i jest sprzeczne z zasadą najlepszego zabezpieczenia interesu dziecka". Zarówno CRK ONZ, jak i Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej stwierdzają, że najważniejszy jest interes dziecka we wszystkich działaniach związanych z dziećmi (art.3 RB ONZ, art.24 Karty UE).

Wróć

Facebook