bạn đang ở:

Ai là người tìm việc làm?In ra

Quy chế của người tìm việc làm  có thể là người không có việc làm và không đáp ứng được các yêu cầu để đăng ký là người thất nghiệp, cũng như người đang làm việc , nhưng ý định, sẵn sàng và muốn nhận làm việc cho một số giờ làm việc nhiều hơn hoặc trong điều kiện làm thêm, hoặc có việc làm khác.

Người đăng ký tìm việc có thể tận dụng sự hỗ trợ giúp đỡ bởi các  phòng lao động làm (ví dụ : tham gia vào các khóa học hoặc đào tạo).


Chú ý!  Những người đăng ký là người tìm việc làm có thể đăng ký tại nhiều các phòng lao động.

Facebook