Zmiana nazwiskadrukuj

W przypadku zawarcia małżeństwa należy także podjąć decyzję odnośnie nazwisk, jakie osoby będą nosić po ślubie, a także co do nazwiska jakie otrzyma ich dziecko. W Polsce kobieta może przyjąć nazwisko męża, może zachować swoje panieńskie nazwisko lub mieć dwa nazwiska (swoje i męża). Również mężczyzna może przyjąć nazwisko żony, może zachować swoje nazwisko lub mieć dwa nazwiska (swoje i żony).Cudzoziemiec zawierający małżeństwo składa stosowne oświadczenie zgodnie z prawem ojczystym. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Uwaga: zmiana nazwiska powoduje konieczność zmiany wszystkich dokumentów, takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, dowód rejestracyjny pojazdu.

W przypadku podjęcia decyzji o zmianie nazwiska po ślubie, nowym nazwiskiem można posługiwać się już od momentu sporządzenia przez USC aktu zawarcia małżeństwa.

W sytuacji, gdy podczas ślubu małżonkowie dokonali wyboru nazwiska, a po upływie czasu, jeden z małżonków zechce zmienić nazwisko, można tego dokonać przez złożenie w USC miejsca swojego zamieszkania odpowiednio umotywowany wniosek. Procedura ta ma zastosowanie w przypadku obywateli polskich i cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa żadnego kraju lub uchodźców o ustalonym powyższym statusie.

W przypadku, gdy rodzice zawarli małżeństwo po urodzeniu dziecka, w akcie urodzenia dziecka wpisuje się nazwisko matki. Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców, składanych jednocześnie z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda. Jeżeli ojcostwa nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki. O procedurze uznania dziecka przez ojca można przeczytać tutaj ->

Facebook