Zgłoszenie wpisu do CEIDG i KRSdrukuj

Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą, musi uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Przedsiębiorca może we wniosku jednak określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej, niż dzień złożenia wniosku.

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli osoba nie posiada potwierdzenia nadania numeru NIP lub nie pamięta numeru, to w Urzędzie Skarbowym można złożyć formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu.

Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku okazywania zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

 • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznych rolników;
 • przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Taka forma ryczałtu sprawdza się w firmach zatrudniających niewielu pracowników oraz posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach).

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się również oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług. (takie zgłoszenia może dołączyć przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność objętą VAT, czyli ten przedsiębiorca, który płaci podatek od towarów i usług)

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:

 • zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Sposób dostarczania dokumentów:

 1. wydrukowany formularz (formularz jest dostępny tutaj)  należy wypełnić odręcznie, podpisać i złożyć w urzędzie
 2. wydrukowany formularz (formularz jest dostępny tutaj) należy wypełnić odręcznie, podpisać i przesłać pocztą listem poleconym. W takim przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą osoba fizyczna może wybrać jeden z następujących trybów postępowania:

 1. Zalogować się do CEIDG; wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie;
 2. Zalogować się do CEIDG; wypełnić wniosek on-line i złożyć go w urzędzie;
 3. Nie logować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować go i złożyć w urzędzie;
 4. Pobrać formularz wniosku w urzędzie i tam go złożyć. Urząd przekształci go na wniosek elektroniczny;
 5. Przesłać wniosek listem poleconym do wybranego urzędu. W tym wypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Minister właściwy ds. Gospodarki jest zobowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji:

 • właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego;
 • do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W przypadku złożenia wniosku do KRS, wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpoznać go nie później niż w ciągu miesiąca.

Facebook