Zezwolenie na pracędrukuj

Co to jest zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na podjęcie w Polsce pracy.

Cudzoziemcy, przebywający w Polsce na podstawie:

1. wizy, wydanej w celu:

 • turystycznym,
 • udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu,
 • korzystania z ochrony czasowej,
 • przyjazdu ze względu humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe

2. zezwolenia na pobyt krótkoterminowy udzielonego cudzoziemcowi, którzy przebywa na terytorium Polski nielegalnie nie mogą pracować w Polsce nawet, jeżeli posiadają zezwolenie na pracę. Aby móc pracować w Polsce muszą oni ubiegać się o wizę z tytułu pracy.

W zezwoleniu wskazany jest podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. Praca jest zatem uważana za legalną tylko wówczas, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę, która została wskazana w zezwoleniu. 

Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec chce zmienić pracę (tj. pracodawcę lub/i stanowisko pracy lub/i branżę, w której jest zatrudniony), musi uzyskać nowe zezwolenie. Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy zezwolenie zachowuje ważność pomimo zmiany okoliczności, dla których zostało wydane – więcej informacji na ten temat jest dostępnych poniżej.

Zezwolenie jest ważne przez okres, na który zostało wydane. Termin ważności zezwolenia jest umieszczony na dokumencie.

Zezwolenie na pracę jest wymagane w wypadku podejmowania zatrudnienia na podstawie zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych – więcej informacji na temat umów jest dostępnych tutaj-> 

O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca występuje podmiot powierzający wykonanie pracy – kim jest podmiot powierzający wykonanie pracy? Dalej podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi będzie określany jako „pracodawca”.

Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania pracodawcy.

Kto potrzebuje zezwolenia na pracę w Polsce

Zatrudnienie na podstawie zezwolenia na pracę może podjąć cudzoziemiec z krajów spoza UE legalnie przebywający w Polsce na podstawie:

 1. wizy (istnieją wyjątki od tej zasady – są one omówione tutaj >);
 2. wizy Schengen lub innego dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen;
 3. zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy (istnieją wyjątki od tej zasady, o których można przeczytać poniżej);
 4. w ruchu bezwizowym (obywatele których państw mogą wjeżdżać do Polski w ramach ruchu bezwizowego?).

Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę

Bez zezwolenia na pracę mogą w Polsce pracować cudzoziemcy: 

 1. posiadający status uchodźcy nadany im w Polsce;
 2. którzy otrzymali ochronę uzupełniającą w Polsce;
 3. posiadający zezwolenie na pobyt stały
 4. posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane w Polsce lub w wyjątkowych sytuacjach udzielone przez inne państwo członkowskie UE
 5. posiadający zgodę na pobyt tolerowany w Polsce;
 6. korzystający z ochrony czasowej w Polsce;
 7. korzystający z ochrony humanitarnej w Polsce;
 8. którzy są obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa EOG lub państwa nienależącego do EOG, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi lub członkami jego rodziny;
 9. będący ofiarami handlu ludźmi, jeśli spełniają określone warunki – więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj->
 10. posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną mu w Polsce;
 11. którzy w wyniku sytuacji życiowej – takiej jak np. śmierć małżonka obywatela UE lub rozwód z obywatelem UE – zachowali prawo do pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce;
 12. którzy złożyli w terminie kompletny wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieli prawo do pracy bez zezwolenia;
 13. posiadający ważną Kartę Polaka – co to jest Karta Polaka? ->
 14. prowadzący szkolenia, biorący udział w stażach zawodowych, pełniący funkcje w programach realizowanych w ramach działań UE lub innych międzynarodowych programach pomocowych;
 15. będący nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach;
 16. pracujący do 30 dni w roku kalendarzowym jako naukowcy lub artyści;
 17. studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce na podstawie wizy – co to są studia stacjonarne?
 18. studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce i przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego z tytułu studiów przez cały okres ważności zezwolenia na pobyt;
 19. absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach i w instytutach naukowych i badawczych;
 20. uprawnieni na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją;
 21. należący do innych grup, tj. nauczyciele języków obcych, delegowani do pracy w instytucjach kultury, członkowie sił zbrojnych, stali korespondenci środków masowego przekazu, sportowcy, duchowni. 

Zezwolenie na pracę nie jest również wymagane w przypadku cudzoziemców delegowanych na terytorium Polski przez pracodawcę zagranicznego (o ile zachowują oni miejsce stałego pobytu zagranicą) na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w celu: wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy dostarczonych urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, jeżeli pracodawca zagraniczny jest ich producentem; dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, konstrukcji lub innego sprzętu, wykonanych przez polskiego przedsiębiorcę; przeszkolenia pracowników polskiego pracodawcy będącego odbiorcą urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu w zakresie jego obsługi lub użytkowania; montażu i demontażu stoisk targowych, opieki nad nimi, jeżeli wystawcą jest pracodawca zagraniczny, który deleguje ich w tym celu.

Powyższa lista przedstawia podstawowe zasady związane z uprawnieniem do pracy bez zezwolenia oraz ze zwolnieniem z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę przez określone kategorie i grupy cudzoziemców.

Uwaga: Aby uzyskać informacje bardziej szczegółowe, należy skontaktować się z urzędem wojewódzkim!

Kiedy zezwolenie jest wymagane; rodzaje zezwoleń na pracę

Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeśli cudzoziemiec:

 1. wykonuje pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z pracodawcą, który ma siedzibę /miejsce zamieszkania w Polsce - w tym wypadku cudzoziemiec otrzymuje zezwolenie na pracę typu A;
 2. w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu przedsiębiorcy wpisanego do KRS/spółki kapitałowej w organizacji przebywa w Polsce przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy - cudzoziemiec otrzymuje wtedy zezwolenie na pracę typu B;
 3. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym do Polski do pracy w oddziale lub zakładzie pracodawcy zagranicznego lub w podmiocie powiązanym z pracodawcą zagranicznym  - cudzoziemiec otrzymuje wtedy zezwolenie na pracę typu C;
 4. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego zorganizowanej działalności w Polsce (m.in. ani oddziału ani zakładu) i jest delegowany do Polski w celu realizacji usługi eksportowej, czyli usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym - cudzoziemiec otrzymuje wtedy zezwolenie na pracę typu D.
 5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w celu innym niż objęty zezwoleniami typu B, C, D- cudzoziemiec otrzymuje w takim wypadku zezwolenie typu E.

 

Jak uzyskać zezwolenie na pracę

Zezwolenia na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pracodawcy.

Adresy urzędów wojewódzkich są dostępne tutaj->

O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca występuje pracodawca.

Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałami (z wyjątkiem dowodu osobistego i paszportu).
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W toku postępowania urząd może wezwać wnioskodawcę, czyli pracodawcę, do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji. Niezależnie od typu zezwolenia pracodawca musi złożyć:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca – wniosek jest dostępny tutaj ->
 2. kopię dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek (wypełnione strony z danymi);
 3. kopię dokumentów potwierdzających spełnienie przez cudzoziemca wymagań koniecznych do wykonywania zawodu, do którego potrzebna jest zgoda właściwego organu (dotyczy to m.in. zawodów regulowanych – co to są zawody regulowane?->);
 4. jeśli cudzoziemiec:
 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą w Polsce, innym państwie EOG i Szwajcarii lub 
 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku przebywał legalnie w Polsce;
  musi złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych punktów (w przypadku zezwolenia typu A i B)

5. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które są niezbędne do rozpatrzenia wniosku;

6. w wypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście – oryginał pełnomocnictwa lub upoważnienia dla składającego wniosek;

 1. kopię dowodu opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia z zawartymi tam następującymi informacjami:
 • nazwa oraz adres siedziby pracodawcy;
 • wskazanie, czy pracodawca ubiega się o wydanie, czy też o przedłużenie zezwolenia na pracę;
 • imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę.

Pozostałe dokumenty, które muszą być złożone w celu uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca, zależą od typu zezwolenia, którego dotyczy procedura.

Zezwolenie na pracę typu A

W wypadku gdy pracodawca jest:

 • osobą prawną (co to jest osoba prawna?->), należy przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (co to jest KRS?->), ewidencji działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru (zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku);
 • osobą fizyczną, należy przedstawić kopię jego dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z jego dokumentu podróży;
 • spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w organizacji, należy przedstawić kopię umowy spółki – co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?->
 • spółką akcyjną (SA) w organizacji, należy przedstawić kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki – co to jest spółka akcyjna?->

Informacja starosty dotycząca wyniku testu rynku pracy – co to jest test rynku pracy?->

Uwaga: wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie może niższa od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

W wypadku zatrudnienia cudzoziemca na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne – co to jest wynagrodzenie minimalne?->

W wypadku gdy pracodawca zamierza zatrudniać cudzoziemca na innej podstawie niż umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wysokość wynagrodzenia:

 • w wypadku umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy musi zostać określona proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub
 • w wypadku umów cywilnoprawnych musi zostać określona proporcjonalnie do przewidywanego okresu wykonywania zobowiązań wynikających z umowy – więcej informacji na temat rodzajów umów jest dostępnych tutaj->

Zezwolenie na pracę typu B

 • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
 • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku
 • informację o stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy – formularz jest dostępny tutaj->

Aby wojewoda wydał zezwolenie na pracę typu B, podmiot, w którym cudzoziemiec ma być członkiem zarządu, musi spełnić następujące warunki:

 1. w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie w trzecim kwartale roku poprzedzającym złożenie wniosku – informacje o jego wysokości można uzyskać w urzędzie wojewódzkim;
 2. zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę (np. obywateli Polski);
 3. wykaże posiadanie środków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w pkt 1 i 2, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Uwaga: w wypadkach uzasadnionych sytuacją na rynku pracy wojewoda może ograniczyć w zezwoleniu na pracę typu B zakres wykonywanych przez cudzoziemca zadań do czynności zarządzających i reprezentacyjnych.

Zezwolenie na pracę typu C

 • Dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski (tj. zagraniczny odpowiednik odpisu z KRS).
 • Aktualny na dzień składania wniosku odpis z KRS lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej dotyczący oddziału lub zakładu pracodawcy zagranicznego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym – co to jest KRS?->
 • List oddelegowujący wydany przez pracodawcę zagranicznego, wskazujący imiennie pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce wraz z podaniem stanowiska oraz miejsca pracy w Polsce.
 • Kopia długoterminowej umowy o współpracy pracodawcy polskiego z pracodawcą zagranicznym, o ile umowa taka została zawarta.

Zezwolenie na pracę typu D

 • Dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego (tj. zagraniczny odpowiednik odpisu z KRS).
 • List oddelegowujący wydany przez pracodawcę zagranicznego, wskazujący imiennie pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce wraz z podaniem stanowiska oraz miejsca pracy w Polsce.
 • Kopię umowy, na podstawie której usługa na terytorium Polski jest świadczona, lub jej fragmentu określającego przedmiot zobowiązań pracodawcy, zagranicznego albo określające ten przedmiot oświadczenie pracodawcy zagranicznego, jeżeli umowa nie została jeszcze zawarta, z tym że kopię odpowiedniego fragmentu umowy pracodawca zagraniczny dostarcza niezwłocznie po jej zawarciu
 • Wykaz cudzoziemców, którzy mają realizować usługę eksportową, zawierający ich imiona, nazwiska, numery paszportów oraz stanowiska pracy w Polsce.
 • Załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia dotyczący PKD firmy oraz jej stanu zatrudnienia – co to jest PKD?->

Zezwolenie na pracę typu E

 • Załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia dotyczący PKD firmy oraz stanu jej zatrudnienia – co to jest PKD?->
 • Dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego (tj. zagraniczny odpowiednik odpisu z KRS).

Aby wojewoda wydał zezwolenia na pracę typu C–E, pracodawca musi spełnić następujące warunki:

 1. warunki zatrudnienia cudzoziemca nie będą mniej korzystne niż wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników;
 2. wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (informację tę można uzyskać w urzędzie wojewódzkim);
 3. pracodawca zagraniczny wskazał osobę przebywającą w Polsce, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1 oraz 2 i upoważnioną do reprezentowania pracodawcy wobec wojewody i innych organów, np. Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli okres delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni w roku kalendarzowym.

W jakiej formie wydawane jest zezwolenie na pracę

 Zezwolenie na pracę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.

Dokument zezwolenia wydawany jest w 3 egzemplarzach: jeden pozostaje w urzędzie, dwa są przekazywane pracodawcy, a on z kolei ma obowiązek przekazać 1 egzemplarz cudzoziemcowi, dla którego jest ono wydane.

Okresy ważności zezwolenia na pracę

Zezwolenie na pracę jest ważne tylko przez określony czas, wskazany w dokumencie zezwolenia, nie dłuższy jednak niż 3 lata. W wypadku cudzoziemców pełniących funkcje w zarządach spółek zatrudniających na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia powyżej 25 osób wojewoda może wydać zezwolenie na okres nie dłuższy niż lat 5. 

Pomimo że ustawa wskazuje, na jaki okres może zostać wydane zezwolenie na pracę, to wojewoda w swoim rozporządzeniu może skrócić okres, na jaki wydawane są zezwolenia na pracę w danym województwie. Długość okresu ważności zezwolenia na pracę może zatem różnić się pomiędzy województwami. 

W województwie mazowieckim zezwolenie typu A jest zazwyczaj wydawane na okres do 12 miesięcy, a przy przedłużeniu zezwolenia – na okres nie dłuższy niż na 2 lata (istnieją wyjątki od tej reguły).

Kiedy zezwolenie na pracę zostanie unieważnione

W następujących sytuacjach wojewoda uchyla, czyli unieważnia, zezwolenie:

 1. uległy zmianie okoliczności lub dowody, na podstawie, których wydano zezwolenie, a wojewoda nie został o tym fakcie poinformowany (Istnieją przypadki pozwalające na utrzymanie w mocy zezwolenia na pracę pod warunkiem poinformowania o nich wojewody w formie pisemnej. Do przypadków tych należy: przejście zakładu pracy lub jego części do innego pracodawcę, powierzenie cudzoziemcowi przez pracodawcę pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę na okres nieprzekraczający 30 dni w roku kalendarzowym, zmiana siedziby lub formy prawnej pracodawcy, zmiana osoby reprezentującej pracodawcę)
 2. ustała przyczyna, dla której zostało udzielone zezwolenie na pracę (np. rozwiązano z cudzoziemcem umowę o pracę, pracodawca zbankrutował itp.);
 3. wojewoda został powiadomiony przez pracodawcę lub organ kontrolujący o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w ciągu 3 miesięcy od początku ważności zezwolenia albo o zakończeniu wykonywania pracy, jeśli nastąpiło ono wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę bez uzgodnienia z pracodawcą;
 4. pracodawca nie dopełnił swoich obowiązków związanych z ubieganiem się o zezwolenie na pracę oraz zatrudnianiem cudzoziemca;
 5. cudzoziemiec przerwał wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące (z wyjątkiem sytuacji kiedy przerwa taka została uzgodniona z pracodawcą, jest uzasadniona i pracodawca niezwłocznie powiadomił o tym wojewodę, który wydał zezwolenie)
 6. gdy brak zgody innego organu, od którego uzależniona jest możliwość wykonywania określonej pracy;
 7. gdy wojewoda otrzymał informację, że dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany – więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj->

Obowiązki pracodawcy w procedurze legalizacji pracy i konsekwencje ich niewypełnienia

W związku z ubieganiem się o zezwolenie na pracę na pracodawcy ciążą określone obowiązki. Należą do nich m.in.:

 • informowanie cudzoziemca o etapach procedury wydania zezwolenia na pracę, przedłużenia zezwolenia i innych zdarzeniach mających wpływ na tę procedurę;
 • zachowanie staranności w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 • uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę;
 • podpisanie umowy w formie pisemnej w języku zrozumiałaym dla cudzoziemca;
 • przekazanie pracownikowi kopii dokumentów dotyczącyh zatrudnienia;
 • dostosowywanie co najmniej raz w roku wysokości wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 • poinformowanie wojewody o niepodjęciu przez cudzoziemca pracy w ciągu 3 miesięcy od daty początku ważności zezwolenia oraz o zakończeniu wykonywania pracy, jeśli nastąpiło ono wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę;
 • informowanie wojewody o zmianach w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę – formularz takiego zgłoszenia jest dostępny tutaj->

Jeżeli stwierdzone zostanie naruszenie tych obowiązków, pracodawca ma obowiązek niezwłocznie naprawić te zaniedbania.

Uwaga: pracodawcy nie wywiązującemu się z obowiązków, które spoczywają na nim w związku z zatrudnianiem cudzoziemca, grożą kary (od 3 000 do 5 000 zł).

Kiedy wojewoda odmówi wydania zezwolenia na pracę

Wojewoda odmówi wydania zezwolenia na pracę, gdy pracodawca:

 1. zawarł we wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużył się fałszywymi dokumentami, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę;
 2. nie spełnił określonych w ustawie warunków koniecznych do uzyskania zezwolenia;
 3. prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego wykroczenia związanego z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemca lub w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi został ponownie uznany za winnego tego samego czynu;
 4. jest karany za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
 5. jest karany za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę,
 6. jest karany za przestępstwo handlu ludźmi lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę,
 7. nie dopełnił obowiązków związanych z ubieganiem się o zezwolenie na pracę oraz zatrudnianiem cudzoziemca,
 8.  pracodawca wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku do cudzoziemca, który:
 • nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych lub innych w wypadku zawodu regulowanego – co to są zawody regulowane?->
 • w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę został ukarany za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;

9. dane cudzoziemca zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj->

Kiedy zezwolenie na pracę zachowuje ważność

Zezwolenie na pracę zachowuje ważność w wypadku:

 1. gdy pracodawca zamierza powierzyć cudzoziemcowi pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę na okresy łącznie nie przekraczające 30 dni w roku kalendarzowym

Uwaga: zmiana stanowiska pracy na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym powoduje konieczność złożenia nowego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

 1. zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej działania pracodawcy cudzoziemca;
 2. przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę; 
 3. zmiany osoby reprezentującej pracodawcę, posiadającej dokumenty potwierdzające wypełnienie określonych obowiązków i upoważnionej do reprezentowania pracodawcy wobec wojewody oraz innych organów państwowych, jeśli okres delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni w roku kalendarzowym;
 4. obniżenia wymiaru czasu pracy określonego w umowie z cudzoziemcem przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i nie więcej niż do połowy pełnego wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniu wynagrodzenia;
 5. gdy cudzoziemiec nie podejmie pracy w ciągu 3 pierwszych miesięcy ważności zezwolenia lub przerwie wykonywanie pracy na okres do 3 miesięcy, pod warunkiem że wynika to z uzasadnionych przyczyn i będzie to uzgodnione z pracodawcą.

O ile warunki konieczne do wydania zezwolenia pozostają nadal spełnione, a pracodawca niezwłocznie poinformuje pisemnie wojewodę, który wydał zezwolenie o zmianie zaistniałych okolicznościach, zezwolenie zachowuje ważność - formularz takiego zgłoszenia jest dostępny tutaj->

Jak przedłużyć zezwolenie na pracę

Pracodawca składa wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Wniosek ten musi zostać złożony nie później niż 30 dni przed upływem okresu ważności poprzedniego zezwolenia na pracę. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę jest dostępny tutaj

Do wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca dołącza się: 

 • dokumenty niezbędne do uzyskania nowego zezwolenia, pod warunkiem że zmianie uległy okoliczności, które uzasadniały wydanie poprzedniego zezwolenia na pracę;
 • dowód wniesienia opłaty związanej ze złożeniem wniosku;
 • umowę o pracę, na podstawie której wykonywana była praca w okresie ważności poprzedniego zezwolenia.

Jeśli pracodawca uzna, że cudzoziemcowi należy się np. awans, to do otrzymania kolejnego zezwolenia typu A potrzebna jest opinia starosty dotycząca nowego stanowiska, które ma objąć cudzoziemiec – co to jest test rynku pracy?

Czas trwania procedury

Zezwolenie na pracę lub odmowa wydania zezwolenia powinno zostać wydane w ciągu 1 miesiąca.

W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania

Ile kosztuje wydanie zezwolenia na pracę

50 PLN – w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający  3 miesięcy
100 PLN – w przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 3 miesiące
200 PLN – w przypadku delegowania cudzoziemca do Polski w celu realizacji usługi eksportowej

W przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cena to połowa wymienianych powyżej kwot.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem wojewody do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919)

Facebook