Jesteś na:
Strona główna Przyjazd i pobyt w Polsce członka rodziny Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca zamieszkującego w Polsce

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca zamieszkującego w Polscedrukuj

Cudzoziemcy, którzy mają prawo otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodziny cudzoziemca mieszkającego w Polsce, to:

 1. współmałżonek (związek małżeński musi być uznany przez polskie prawo);
 2. nieletnie dziecko (a więc takie, które nie ukończyło 18 roku życia) – nie tylko biologiczne, ale także adoptowane, albo inne dziecko pozostające na jego utrzymaniu, i nad którym sprawuje on faktyczną władzę rodzicielską (np. dziecko jego małżonka z poprzedniego związku).

Ważne: W przypadku nieletniego cudzoziemca przebywającego w Polsce bez opieki, a posiadającego status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą w Polsce, za członków jego rodziny uważa się także jego rodziców, dziadków lub inne osoby dorosłe odpowiedzialne za niego zgodnie z polskim prawem (np. opiekun).

Jeśli przemawia za tym ważny interes cudzoziemca, można mu udzielić zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, także w wypadku:

 • orzeczenia rozwodu czy separacji, bądź owdowienia, jeśli pozostawał w związku małżeńskim z cudzoziemcem wymienionym w pkt 1-5 poniżej, do którego dołączył w Polsce;
 • śmierci rodzica, jeśli jest nieletnim dzieckiem cudzoziemca, wymienionego w punktach 1-5 poniżej, do którego dołączył w Polsce;
 • śmierci jego małoletniego dziecka, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.

W takim przypadku zezwolenie jest udzielane jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 3 lata, zaś wnioskujący cudzoziemiec musi wykazać, że posiada stabilne źródło dochodu, ubezpieczenie medyczne i miejsce zamieszkania w Polsce.

Cudzoziemcy, którzy mają prawo do łączenia z rodziną

Członkowie rodziny cudzoziemca mieszkającego w Polsce mogą się z nimi połączyć w Polsce uzyskując zezwolenie na pobyt czasowy, wtedy jeśli on sam posiada w Polsce:

 1. zezwolenie na pobyt stały albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 2. status uchodźcy, ochronę uzupełniającą albo zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
 3. co najmniej od dwóch lat zezwolenie na pobyt czasowy, przy czym ostatnie zezwolenie było wydane na co najmniej jeden rok;
 4. zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu prowadzenia badań naukowych;
 5. Niebieską Kartę UE (zezwolenie na pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji).

Ważne: Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce na podstawie wizy nie ma możliwości, aby połączyć się ze swoją rodziną tylko na tej podstawie, że ma prawo do pobytu w Polsce. Członkowie rodziny cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy mogą ubiegać się o wizę do Polski na zasadach ogólnych.

Procedura uzyskania zezwolenia

Zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny cudzoziemca spełniającego wymogi z punktów 1-5 jest udzielane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca wnioskodawcy.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane na wniosek cudzoziemca już zamieszkującego w Polsce. Wniosek taki może także zostać złożony w Polsce w imieniu cudzoziemca-członka rodziny, który do Polski przybywa (w tym wypadku, po uzyskaniu pozytywnej decyzji wojewody, cudzoziemiec którego ta decyzja dotyczy, zgłasza się do polskiego konsulatu o wydanie mu wizy w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin).

Adresy urzędów wojewódzkich są dostępne tutaj ->

W celu złożenia kompletnego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, należy przedstawić następujące dokumenty:

 • 4 egzemplarze wniosku o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy wypełnionego zgodnie z pouczeniem (wniosek można pobrać tutaj ->);
 • 4 aktualne, kolorowe fotografie (wytyczne dotyczące fotografii są dostępne tutaj ->);
 • ważny dokument podróży (3 kserokopie);
 • dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa lub powinowactwa uznawane przez polskie prawo (akty stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym cudzoziemiec zamierza przebywać wymaganego zezwolenia na pobyt w Polsce;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez chcącego dołączyć do rodziny w Polsce cudzoziemca stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (ten warunek może być spełniony poprzez przedstawienie informacji o zarobkach cudzoziemca, do którego cudzoziemiec dołącza) (jakie są środki finansowe niezbędne do utrzymania siebie i członków rodziny? ->);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce;
 • opłata skarbowa (340 złotych).

Ważne: Także cudzoziemiec, do którego dołącza rodzina, musi udokumentować, że on również posiada stabilne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i swojej rodziny, ubezpieczenie zdrowotne oraz miejsce zamieszkania. Ten obowiązek nie dotyczy tylko cudzoziemców, którzy są objęci w Polsce ochroną międzynarodową (status uchodźcy albo ochroną uzupełniająca) pod warunkiem, że wniosek o zezwolenie dla rodziny został złożony w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy uzyskali oni tę ochronę.

Wszystkie dokumenty powinny być:

 • złożone w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu potwierdzonymi urzędowo za zgodność z oryginałem;
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym – przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W okresie 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów powinna zostać wydana decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia. W określonych przypadkach termin ten może jednak zostać przez wojewodę wydłużony.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną jest udzielane na okres:

 • do dnia, w którym upływa termin ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi, do którego członek rodziny przybył, lub z którym przebywa w Polsce;
 • 3 lat - w przypadku gdy cudzoziemcowi, do którego członek rodziny przybył, lub z którym przebywa w Polsce, udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub nadano mu status uchodźcy w Polsce.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w Warszawie za pośrednictwem wojewody, który rozpatrywał sprawę. Pisemne odwołanie należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania zaskarżanej decyzji.

Cudzoziemiec może także zaskarżyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Ważne: złożenie skargi do sądu administracyjnego nie legalizuje pobytu. Oznacza to, że cudzoziemiec, jeśli nie posiada innego, ważnego dokumentu upoważniającego go do pobytu w Polsce, powinien w takim przypadku wyjechać z Polski.

Opłata

 • 340 zł – opłata za rozpatrzenie sprawy płatna w momencie złożenia wniosku.
 • 50 zł – opłata za wydanie karty pobytu płatna w momencie odbioru decyzji pozytywnej (wzór karty pobytu->).

Kartę pobytu można odebrać tylko osobiście. Od cudzoziemca pobierane są odciski linii papilarnych w celu wydania mu karty pobytu.

Facebook