Jesteś na:
Strona główna Działalność gospodarcza w Polsce Zakończenie działalności gospodarczej

Zakończenie działalności gospodarczejdrukuj

Przed zamknięciem działalności gospodarczej podatnicy podatku dochodowego powinni wykonać spis z natury, zwany potocznie remanentem. Jest to spis wszystkich składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień. W spisie wyodrębnione muszą być wszystkie towary, materiały, wyroby gotowe, braki i inne rzeczowe składniki majątku firmy powiązane z prowadzaną działalnością gospodarczą. Data sporządzenia spisu z natury powinna być dokładnie taka sama, jak dzień zakończenia działalności, czyli złożenia wniosku o zamknięcie działalności gospodarczej (o sposobie złożenia wniosku można przeczytać tutaj). Po przygotowaniu spisu z natury można rozpocząć właściwą likwidację działalności.

Jeśli przedsiębiorca przestaje być płatnikiem VAT, musi złożyć do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenie VAT-Z. Wypełniony formularz VAT-Z powinien być dostarczony do urzędu skarbowego (osobiście, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, lub poprzez system e-deklaracje).

Wykreślenie wpisu z KRS

Aby zamknąć działalność gospodarczą przedsiębiorstwa zarejestrowanego w KRS, należy złożyć wniosek KRS-X2 o wykreślenie podmiotu z KRS. Opłata za wykreślenie wpisu z KRS wynosi 300 zł. Pisemny wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać list polecony w urzędzie pocztowym na adres sądu. Po wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców należy zawiadomić właściwy ze względu na miejsce zarejestrowania firmy urząd skarbowy o jej rozwiązaniu, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego. Do urzędu skarbowego trzeba także złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 oraz, w przypadku, jeżeli spółka była podatnikiem VAT, także formularz VAT-Z. Do GUS należy również złożyć  wniosek o skreślenie spółki z rejestru REGON, w terminie 14 dni od daty wykreślenia działalności z KRS. Spółkę należy także wyrejestrować z ZUS (składając formularz ZUS ZWPA). Należy również powiadomić bank i zlikwidować konto firmy.

Decyzja o wykreśleniu przedsiębiorcy z KRS jest wydawana niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego trwa miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

Opłata skarbowa za wykreślenie wpisu z KRS wynosi 300 zł.

Wykreślenie wpisu z CEIDG

Aby wykreślić przedsiębiorstwo z CEIDG należy wypełnić i złożyć w wydziale ewidencji działalności gospodarczej urzędu gminy lub miasta wniosek. Wniosek również można złożyć przez Internet lub wysłać listem poleconym. Złożenie wniosku nie podlega opłacie. Informacja o zakończeniu działalności jest wysłana do urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Statystycznego (nie trzeba zatem osobno powiadamiać wymienionych urzędów o zamknięciu działalności gospodarczej).

Decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej powinna być wydana w ciągu 14 dni od momentu złożenia wniosku. Odebrać decyzję o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej może osobiście wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba po okazaniu swojego dowodu osobistego (sporządzenie pełnomocnictwa nie wymaga formy aktu notarialnego) . Decyzję można także otrzymać pocztą.

Facebook