Wjazd do Polski członków rodziny obywatela UEdrukuj

Członek rodziny obywatela UE innego niż Polska może wjechać do Polski na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszportu zagranicznego) oraz:

  • wizy, jeżeli cudzoziemiec nie jest zwolniony z obowiązku posiadania wizy. Lista krajów, których obywatele są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy jest dostępna tutaj, lub
  • ważnej karty pobytu członka rodziny obywatela UE wydanej w kraju UE innym niż Polska. 

Pobyt na podstawie wizy

Jeśli obywatel kraju członkowskiego UE innego niż Polska przebywa w Polsce i cudzoziemiec–członek jego rodziny chce do niego dołączyć (a nie posiada on ważnej karty pobytu wydanej przez inne państwo członkowskie UE), to członek rodziny może ubiegać się o wizę Schengen lub o wizę krajową. W tym wypadku wiza jest wydawana w celu dołączenia lub przebywania wraz z obywatelem państwa członkowskiego UE innego niż Polska, w Polsce.

Wizę cudzoziemcowi-członkowi rodziny obywatela kraju członkowskiego UE innego niż Polska wydaje:

  • konsul (w konsulacie Polski) lub
  • komendant placówki Straży Granicznej (na granicy Polski)

niezwłocznie po złożeniu wniosku, zapewniając członkowi rodziny wszelkie dopuszczalne przez przepisy prawa ułatwienia w uzyskaniu wizy. 

Uzyskanie wizy w konsulacie Polski

Lista dokumentów, jakie należy złożyć ubiegając się o wizę różni się w zależności od kraju. Stąd też, przed wyjazdem należy skontaktować się z wybranym konsulatem  Polski i uzyskać informacje, jakie dokumenty są wymagane.

Wiza krajowa jest wydawana maksymalnie na 365 dni pobytu w Polsce.

Wiza Schengen może być ważna maksymalnie przez 5 lat, jednak na podstawie wizy Schengen osoba może przebywać w strefie Schengen wyłącznie do 90 dni w dowolnym okresie półrocznym. Przy ubieganiu się o wizę decyzję o rodzaju wizy lub okresu jej ważności podejmuje konsul. 

Uzyskanie wizy na granicy Polski

Wskazane jest, aby członek rodziny niebędący obywatelem UE uzyskał wszystkie niezbędne informacje o przyjeździe do Polski jeszcze przed planowanym przyjazdem. Aby uzyskać informacje dotyczące kwestii związanych z przekraczaniem granicy, uzyskaniem wizy, bądź też zwolnieniem z obowiązku jej posiadania, należy skontaktować się z Wydziałem Konsularnym Polski w kraju pobytu cudzoziemca.

Jeżeli jednak zdarzy się sytuacja, że przy przekraczaniu granicy członek rodziny obywatela UE nie będzie miał wymaganej wizy, służby graniczne powinny dać mu możliwość udowodnienia w dowolny sposób, że jest członkiem rodziny obywatela UE innego niż Polska. Jeżeli uda mu się to udowodnić, powinien na miejscu otrzymać wizę wjazdową.

W wypadku trudności z uzyskaniem wizy można skontaktować się z serwisem doradczym Komisji Europejskiej.

Odmowa wydania wizy

Cudzoziemcowi–członkowi rodziny obywatela UE odmawia się wydania wizy w sytuacjach wyjątkowych, jeśli:

  • jego wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany (co to jest wykaz osób niepożądanych w Polsce?);
  • jego pobyt w Polsce może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego (w tym wypadku decyzji odmowna powinna być wydawana wyłącznie w przypadku, gdy zachowanie danej osoby stanowi rzeczywiste i poważne zagrożenia dla interesu społecznego).

Decyzja odmowna wydawana jest w formie pisemnej ze wskazaniem powodu, dla którego odmówiono wydania wizy.

 W przypadku otrzymania decyzji odmownej można się od niej odwołać:

  • jeżeli odmowy udzielił konsul Polski – odwołanie składa się do ministra spraw zagranicznych Polski,
  • jeżeli decyzję odmowną wydał komendant placówki Straży Granicznej – odwołanie należy złożyć do Komendanta Głównego Straży Granicznej.

UWAGA! Jeżeli planowany pobyt cudzoziemca-członka rodziny obywatela UE będzie w Polsce dłuższy niż 3 miesiące, powinien on uzyskać w Polsce kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, bez względu na to, na jaki okres ma wystawioną wizę. 

Pobyt na podstawie karty pobytu wydanej przez inne niż polska państwo członkowskie UE

Jeżeli członek cudzoziemiec–członek rodziny obywatela UE innego niż Polska posiada kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydaną w innym niż Polska kraju UE, to aby móc wjechać do Polski nie musi on posiadać wizy. Jeżeli jednak będzie przebywać w Polsce powyżej 3 miesięcy, to cudzoziemiec–członek rodziny obywatela UE ma obowiązek uzyskać w Polsce kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. 

Facebook