Jesteś na:
Strona główna FAQ Wizy i przekraczanie granicy

Wizy i przekraczanie granicydrukuj

Czy obywatel Ukrainy, który nie przebywa w Polsce jeszcze w sumie 5 lat może wystawić zaproszenie dla swoich bliskich na przyjazd do Polski?

Obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce na podstawie karty pobytu, ale którzy nie spełniają jeszcze warunku 5 lat zamieszkiwania w Polsce mogą udać się w Polsce do notariusza i tam sporządzić zaproszenie dla swoich najbliższych krewnych (tj. rodziców, dzieci; ale już nie dla rodzeństwa). Sporządzony akt notarialny wraz z kopią dokumentu poświadczającego posiadanie wystarczających środków do utrzymania siebie oraz zapraszanych członków rodziny (na każdego domownika i zapraszanego cudzoziemca zapraszający powinien posiadać 515 złotych netto miesięcznie) należy przekazać krewnym na Ukrainę.

Dokumenty te mogą stanowić podstawę do ubiegania się przez nich o wizę. 

Czy można przedłużyć wizę w Polsce? Jakie warunki muszę spełniać, by to zrobić?

Polskie i unijne prawo przewiduje możliwość przedłużenia wizy, jednak wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Okres ważności wydanej wizy lub długość pobytu objętego tą wizą może zostać przedłużony, tylko pod warunkiem, że posiadacz wizy udowodni istnienie ważnych powodów uzasadniających konieczność przedłużenia okresu jej ważności lub długości pobytu objętego tą wizą. Wniosek o przedłużenie wizy powinien zostać złożony do urzędu wojewódzkiego (wydziału do spraw cudzoziemców) właściwego za względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

W celu ubiegania się o przedłużenie wizy należy złożyć następujące dokumenty:

  1. wypełniony formularz wniosku;
  2. aktualną fotografię;
  3. ważny paszport;
  4. dokumenty potwierdzające:

 

  • posiadanie zagwarantowanego miejsca zamieszkania w Polsce (na przykład, meldunek lub umowa o wynajem mieszkania);
  • cel pobytu i konieczność przedłużenia wizy;
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
  • podróżne ubezpieczenie medyczne w wypadku przedłużenia wizy Schengen;
  • posiadanie środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów życia w Polsce;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (30 euro w przypadku wizy Schengen lub 406 zł w przypadku wizy krajowej).

 

Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć pobyt na podstawie wizy, powinien złożyć wniosek o przedłużenie wizy najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu oznaczonego na posiadanej wizie.

Czy istnieje procedura zmiany typu (celu wydania) wizy w Polsce? Czy też cudzoziemiec powinien wrócić do kraju pochodzenia i ubiegać się o nową wizę z nowym celem jej wydania?

Nie ma możliwości zmiany typu posiadanej już wizy, ani w Polsce, ani za granicą.

Jeśli zachodzą okoliczności uzasadniające konieczność posiadania wizy wydanej na innej podstawie niż dotychczasowa (np. w miejsce wizy turystycznej – wizy w celu wykonywania pracy na terenie Polski), to należy ubiegać się o nową wizę na nowych podstawach w konsulacie Polski w kraju pochodzenia cudzoziemca. Aby otrzymać wizę na nowych podstawach w konsulacie należy przedstawić pełen komplet dokumentów niezbędnych do wydania wizy na nowych podstawach.

Czy osoba, która posiada wizę krajową wydaną przez Polskę ważną przez 1 rok ma prawo wyjazdu z Polski do innego państwa strefy Schengen?

Posiadacze wiz krajowych oznaczonych symbolem D, mogą poruszać się po terytorium państw strefy Schengen do 90 dni w okresie kolejnych 180 dni, jeżeli spełniają następujące warunki niezbędne do wjazdu na terytorium państw strefy Schengen:  

- posiadają ważny dokument podróży;

- posiadają ubezpieczenie, pokrywające cały okres planowanego pobytu ważnego w strefie państw Schengen;

- uzasadnią cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiadają środki wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo są w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;

- ich dane nie figurują w Systemie Informacyjnym Schengen dla celów odmowy wjazdu;

- nie są uznawane za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe.

W jaki sposób jest sprawdzana długość pobytu osoby, która posiada polską wizę krajową lub kartę pobytu w innym niż Polska kraju strefy Schengen?

Osoba posiadająca wizę krajową lub kartę pobytu może przebywać w innych krajach strefy Schengen do 90 dni w okresie kolejnych 180 dni liczonych od dnia pierwszego wjazdu (pod pewnymi warunkami, odstępstwo od tej reguły może dotyczyć posiadaczy zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE).

 W związku z faktem, iż w strefie Schengen została zniesiona kontrola na granicy osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, w przypadku, gdy osoba odbywa podróż samochodem lub autobusem, nie ma jednoznacznej procedury sprawdzenia długości jej pobytu w strefie Schengen. Przy podróżach samolotem taki okres pobytu może być sprawdzany, ponieważ dane osoby podróżującej zostają wpisane do systemu kontroli granicznej na lotnisku.  

Warto pamiętać, iż osoba przekraczając okres dozwolonego 90-dniowego pobytu, robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Pozostanie na terytorium państwa obszaru Schengen (innego niż to, które wydało cudzoziemcowi wizę krajową lub kartę tymczasowego pobytu) po upływie dopuszczalnego czasu pobytu na jego terytorium (90 dni w okresie kolejnych 180 dni liczonych od dnia pierwszego wjazdu) może być podstawą wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu i zakazie wjazdu do strefy Schengen.

Co to jest shopping-wiza, kto może się o nią ubiegać i na jaki czas jest ona wydawana?

Jest to rodzaj wizy Schengen umożliwiający turystykę zakupową. Pierwsza wiza wydawana jest na podstawie pisemnej prośby o wydanie wizy w celu realizacji turystyki zakupowej. Jest to wiza jednokrotnego wjazdu, na podstawie której pobyt może trwać 7 dni. Kolejne wizy (wielokrotne) – z ważnością do roku – wystawiane są na podstawie oryginału imiennej faktury, która potwierdza dokonanie zakupów w Polsce. Suma zakupów jest nieograniczona. Ten rodzaj wiz jest przeznaczony dla obywateli Ukrainy, obejmuje na razie tylko lwowski okręg konsularny. Lwowski okręg konsularny obejmuje 5 obwodów: lwowski, iwano-frankowski, tarnopolski, zakarpacki, czerniowiecki.

Po jakim czasie po wygaśnięciu wizy, cudzoziemiec przebywający w swoim kraju pochodzenia może wystąpić do konsulatu Polski o nową wizę?

Wniosek wizowy należy złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem planowanej podróży.

Osoba posiadająca wizę wielokrotnego wjazdu ważną na okres co najmniej 6 miesięcy może składać wniosek o nową wizę przed wygaśnięciem ważności wizy obecnie posiadanej. Ważność nowej wizy musi jednak rozpocząć się nie wcześniej niż data wygaśnięcia wizy poprzedniej - nie można bowiem posiadać dwóch wiz na ten sam okres czasu (na przykład, jeśli wiza jest ważna do 15 sierpnia, to ważność nowej wizy może najwcześniej rozpoczynać się od 16 sierpnia)

Jakie są minimalnie środki finansowe, którymi musi dysponować cudzoziemiec wjeżdżając do Polski?

Cudzoziemiec wjeżdżający do Polski na okres pobytu powyżej 4 dni powinien posiadać środki utrzymania na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i tranzytu w wysokości co najmniej 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Cudzoziemiec wjeżdżający do Polski w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych powinien posiadać na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Polsce kwotę co najmniej  635 złotych na każdy miesiąc pobytu przez okres 15 miesięcy pobytu (w przypadku badań naukowych przez okres 12 miesięcy) albo za cały okres pobytu w Polsce, gdy jego pobyt będzie krótszy niż 15 (12) miesięcy, jeśli gospodaruje samodzielnie albo co najmniej 515 złotych miesięcznie na członka rodziny jeśli cudzoziemiec przebywa w Polsce wraz z rodziną.

Zamiast wymaganej kwoty w złotówkach cudzoziemiec może wskazać jej równowartość w walutach obcych.  

Dodatkowo cudzoziemiec powinien posiadać bilet powrotny do kraju pochodzenia albo środki finansowe na zakup takiego biletu w wysokości:

- 200 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Polską;

- 500 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa należącego do UE nie sąsiadującego z Polską;

- 2500 złotych, jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa nie należącego do UE oraz nie sąsiadującego z Polską;

Cudzoziemiec posiada ważną wizę wydaną na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Cudzoziemiec chce zmienić cel pobytu i przyjechać do Polski w celach turystycznych. Co robić w takim przypadku?

Jest możliwość anulowania poprzedniej wizy i uzyskania nowej wizy z innego tytułu, jednak zasadność takiego wniosku jest rozpatrywana każdorazowo indywidualnie przez konsula.

Czy można przedłużyć w Polsce wizę studencką na kolejny rok?

Nie. Wizę w Polsce można przedłużyć tylko w ściśle określonych, wyjątkowych wypadkach. W przypadku studiów, można jednak ubiegać się o kartę czasowego pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy). Dokumenty na kartę pobytu należy złożyć w czasie legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. 

Jak przedłużyć wizę z tytuły pracy w Polsce?

Wizę można przedłużyć tylko w ściśle określonych, wyjątkowych wypadkach. Więcej informacji na temat przedłużania wiz krajowych i wiz Schengen można uzyskać tutaj

Cudzoziemiec może również ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce (karta pobytu). Więcej informacji o zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę można znaleźć tutaj. 

Mój mąż jest Polakiem. Zakończyła się ważność mojej karty pobytu. Czy mój mąż powinien przesłać mi zaproszenie, abym mogła ubiegać się o wizę do Polski?

Jeżeli zakończyła się ważność Pani karty czasowego pobytu, i wyjechała Pani z Polski przed zakończeniem ważności tej karty, może Pani ubiegać się o wizę w konsulacie RP na podstawie zaproszenia, które może wystawić obywatel Polski (w tym wypadku Pani mąż). Po otrzymaniu wizy i przyjeździe do Polski może Pani ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, które może otrzymać cudzoziemiec, który jest małżonkiem obywatela polskiego. Wniosek na zezwolenie na pobyt czasowy należy złożyć w czasie legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.

Jestem obywatelką Ukrainy, mieszkam w Polsce. Mój mąż oficjalnie pracuje w Wielkiej Brytanii od kilku lat. Czy mam prawo przeprowadzić się do Anglii na stałe? Jeżeli tak, to jakie dokumenty powinnam posiadać?

Wielka Brytania nie należy do strefy Schengen, dlatego aby wyjechać do Anglii musi Pani uzyskać wizę. O procedurze ubiegania się o wizę do Anglii można przeczytać na stronie internetowej Konsulatu Wielkiej Brytanii w Polsce

O wizę do Anglii można ubiegać się zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie

Posiadam kartę pobytu. Czy mój syn może korzystać z jakichkolwiek ulg związanych z organizacją jego przyjazdu do Polski?

Aby przyjechać do Polski, Pani syn powinien posiadać wizę lub inny dokument uprawniający do przekroczenia granicy (np. kartę pobytu). Jeżeli posiada Pani kartę wydaną na podstawie udzielonego Pani zezwolenia na pobyt stały, kartę rezydenta długoterminowego UE lub mieszka Pani w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, może Pani wystawić dla syna zaproszenie do Polski. Na podstawie takiego zaproszenia Pani syn może ubiegać się o wizę w swoim kraju pochodzenia.

Czy osoba zapraszająca cudzoziemca do Polski musi mieć konto?

Zapraszający nie musi posiadać konta, ale musi przedstawić dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca. Może to być wyciąg z konta, ale również może być to np. umowa o pracę ze wskazaną sumą wynagrodzenia.

Czy cudzoziemiec, który przyjechał do Polski na wizie, musi zgłaszać swój pobyt do jakiegoś urzędu w Polsce?

Cudzoziemiec, przyjeżdżający do Polski nie musi zgłaszać swojego pobytu do urzędu.

Jednak, w przypadku, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce dłużej niż 3 dni, musi zameldować się zgodnie z obowiązkiem meldunkowym – co to jest meldunek?  Obowiązku meldunkowego dokonuje się w urzędzie miasta lub gminy.

Jaka jest opłata za wizę do Polski dla obywateli Ukrainy?

Od września 2012 r. nie są pobierane opłaty za złożenie wniosku o wydanie wizy krajowej od obywateli Ukrainy.

Opłaty wizowe za złożenie i rozpatrzenie wniosku wizowego o wydanie wizy Schengen mogą natomiast różnić się w zależności od kraju, typu wizy oraz trybu, w jakim wiza jest wydawana. Zazwyczaj Konsulaty RP zamieszczają tabelę opłat za rozpatrzenie wniosku wizowego na swojej stronie internetowej. Adresy Konsulatów Polski na Ukrainie są dostępne tutaj.

 

Mój znajomy planuje ubiegać się o wizę do Polski. O jaką wizę powinien się ubiegać - wizę krajową czy wizę Schengen?

Wiza Schengen różni się od wizy krajowej tylko okresem pobytu w Polsce, na który jest wydawana. Wiza Schengen jest wydawana cudzoziemcowi, który zamierza przebywać w Polsce do 90 dni, natomiast wiza krajowa uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. I wiza krajowa, i wiza Schengen uprawniają cudzoziemca do podróżowania do krajów strefy Schengen do 90 dni w okresie kolejnych 180 dni, jeżeli cudzoziemiec spełnia następujące warunki niezbędne do wjazdu na terytorium państw strefy Schengen:  

- posiada ważny dokument podróży;

- posiada ubezpieczenie, pokrywające cały okres planowanego pobytu ważnego w strefie państw Schengen;

- uzasadni cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiada środki wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo jest w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;

- jego dane nie figurują w Systemie Informacyjnym Schengen dla celów odmowy wjazdu;

- nie jest uznawany za osobę, która ma naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe.

Chciałabym zaprosić mojego znajomego do Polski i chciałabym wyrobić dla niego zaproszenie ważne miesiąc. Czy może on dostać wizę na podstawie mojego zaproszenia, ale na termin dłuższy niż miesiąc?

W przypadku rejestracji zaproszenia do Polski na 1 miesiąc, z dużym prawdopodobieństwem wiza będzie również wydana na 1 miesiąc. Wiza nie może zostać wydana na okres dłuższy niż jest zarejestrowane zaproszenie. Jest to związane głównie z faktem, że osoba zapraszająca ponosi koszty związane z pobytem cudzoziemca w Polsce (koszty zakwaterowania, leczenia, powrotu do państwa pochodzenia) tylko w tym okresie, na który cudzoziemiec jest zaproszony. W przypadku, gdy cudzoziemiec zostanie zaproszony na okres dłuższy niż 1 miesiąc, to zapraszający będzie musiał przedstawić środki finansowe na pokrycie dłuższego pobytu cudzoziemca w Polsce (co najmniej 75 zł za każdy dzień planowanego pobytu cudzoziemca w Polsce).

Moja wiza kończy się za 20 dni. Nie mam możliwości wrócić do kraju i złożyć dokumentów o nową wizę w konsulacie. Czy mogę uzyskać wizę krajową w Polsce?

Co do zasady, wizę uzyskuje się w konsulacie Polski. Wizę w Polsce można przedłużyć jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. ciężkiej choroby uniemożliwiającej wyjazd w terminie ważności wizy. A zatem, jeżeli Pana wiza jest jeszcze ważna przez 20 dni, to aby mógł Pan przebywać w Polsce legalnie po upływie jej ważności, musi Pan wyjechać z Polski i ubiegać się o nową wizę w konsulacie Polski.

Podczas Pana legalnego pobytu w Polsce (czyli w przeciągu najbliższych 20 dni), może Pan również w Polsce złożyć dokumenty do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na Pana miejsce zamieszkania, o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy nie będzie zawierać braków formalnych lub braki formalne zostaną uzupełnione w terminie, to urząd wojewódzki postawi pieczątkę w Pana paszporcie na podstawie której będzie Pan mógł w Polsce przebywać i oczekiwać na decyzję w sprawie karty pobytu (nawet po wygaśnięciu ważności wizy). 

Na jaki maksymalny okres może być wydane zaproszenie dla cudzoziemca do Polski? Czy jeśli zaproszenie będzie wydane na rok, to cudzoziemiec również otrzyma wizę na rok?

Zaproszenie do Polski może być wystawione maksymalnie na 1 rok. Jednak zaproszenie wystawione na 1 rok nie stanowi gwarancji otrzymania wizy na ten sam czas, na który zostało wystawione zaproszenie. Decyzja w sprawie okresu, na który wydawana jest wiza, podejmowana jest przez konsula, który bierze pod uwagę wszystkie przedstawione okoliczności uzasadniające długość pobytu w Polsce.

Okres ważności wizy nie może być dłuższy, niż okres na który zostało wystawione zaproszenie, może jedynie być taki sam lub krótszy. Jest to związane z faktem, iż osoba, która wystawia zaproszenie zobowiązuje się do pokrycia kosztów utrzymania cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce oraz jego powrotu do jego kraju pochodzenia lub zamieszkania w okresie ważności zaproszenia.

Jeżeli zaproszenie zostało wydane na okres powyżej 3 miesięcy, to cudzoziemiec powinien ubiegać się o polską wizę krajową, jeśli na krótszy niż 3 miesiące – to o wizę Schengen. Na podstawie wizy krajowej lub wizy Schengen cudzoziemiec będzie mógł podróżować do innych krajów strefy Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym w celu turystycznym. 

Jeśli mam polską krajową wizę z liczbą wjazdów 01, to czy mogę na tej wizie podróżować do innych krajów strefy Schengen?

Liczba wjazdów na wizie wskazuje liczbę wjazdów do strefy Schnegen. Jeżeli posiada Pani wizę krajową lub wizę Schengen z liczbą wjazdów 01 oznacza to, iż może Pani wjechać do strefy Schengen tylko 1 raz, czyli może Pani wjechać do Polski i podróżować do innych krajów strefy Schengen nie opuszczając jej. Jeżeli wyjedzie Pani poza strefę Schnegen, to na podstawie tej wizy nie będzie Pani mogła drugi raz wjechać do Polski lub do innego kraju strefy Schnegen.

Wiza krajowa czy wiza Schengen z liczbą wjazdów MULTI oznacza, że ma Pani nieograniczoną liczbę wjazdów do strefy Schengen w okresie ważności wizy. 

Ubiegam się o wizę do Polski na podstawie zaproszenia. Czy konsul może wymagać ode mnie przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie przeze mnie środków finansowych na podróż?

Zarejestrowane w urzędzie wojewódzkim zaproszenie dla cudzoziemca jest dokumentem poświadczającym posiadanie wystarczających środków utrzymania podczas pobytu w Polsce oraz na powrót do kraju pochodzenia. Oznacza to, iż jeżeli cudzoziemiec ubiega się o wizę na podstawie zaproszenia, to konsul nie powinien wymagać dokumentów, potwierdzających posiadanie środków finansowych, ponieważ takim dokumentem jest właśnie zaproszenie.

Mieszkam w Polsce i posiadam Kartę Polaka. Czy mogę wyrobić zaproszenie do Polski dla mojego ojca?

W opisanej sytuacji możliwość wyrobienia zaproszenia do Polski zależy od długości Pani dotychczasowego pobytu w Polsce. Zaproszenie do Polski może wyrobić jedynie cudzoziemiec posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub cudzoziemiec, który zamieszkuje w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat. Oznacza to, że jeżeli Pani przebywa w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat (co to jest nieprzerwany pobyt? ->)(na przykład na podstawie wiz wydanych na podstawie Karty Polaka), to może Pani wyrobić zaproszenie do Polski dla ojca. Jeśli jednak przebywa Pani w Polsce krócej niż 5 lat, to nie może Pani wyrobić dla niego zaproszenia. Posiadacze Karty Polaka nie dysponują dodatkowymi uprawnieniami związanymi z możliwością uzyskiwania zaproszeń. 

Facebook