Uznanie dziecka przez ojcadrukuj

W sytuacji, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, konieczne jest uznanie ojcostwa przez ojca. Można uznać ojcostwo dziecka małoletniego oraz nienarodzonego, jeżeli zostało poczęte. Wówczas, jeśli ojciec jest obywatelem RP, dziecko także będzie posiadać polskie obywatelstwo.

Po unieważnieniu lub rozwiązaniu małżeństwa dziecko urodzone w czasie lub przez pierwsze 300 dni po jego zakończeniu uznawane jest w świetle prawa za dziecko tej pary małżeńskiej. Do aktu urodzenia dziecka jest wpisany jako jego ojciec początkowo mąż matki dziecka. Jeżeli ojcem dziecka jest inny mężczyzna, należy to udowodnić w postępowaniu sądowym. Po uzyskaniu wyroku o zaprzeczenie ojcostwa, ojciec biologiczny może złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa w stosunku do danego dziecka przed Kierownikiem USC, polskim Konsulem lub sądem. Dopiero wtedy można zmienić nazwisko dziecka.

Uznanie ojcostwa może nastąpić przed urodzeniem dziecka, w trakcie rejestracji aktu urodzenia dziecka lub po sporządzeniu aktu urodzenia. Aby uznanie było skuteczne, oświadczenie o uznaniu ojcostwa składa ojciec dziecka przed Kierownikiem USC, natomiast matka dziecka potwierdza, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć przed każdym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, Sądem (Wydział Rodzinny i Nieletnich) lub konsulem RP. Po dokonaniu przez Kierownika USC czynności uznania ojcostwa, do aktu urodzenia dziecka wpisuje się dane ojca dziecka.

Wymagane dokumenty do uznania ojcostwa to:

  • dowody osobiste/paszporty rodziców,
  • gdy matka jest panną - odpis skrócony jej aktu urodzenia,
  • gdy matka jest rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  • gdy matka jest wdową - odpis skrócony aktu zgonu męża,
  • zaświadczenie lekarskie o ciąży kobiety (w przypadku uznanie ojcostwa dziecka poczętego)
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy akt został już sporządzony wcześniej)

Jeżeli uznanie ojcostwa dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim, następuje zagranicą, procedury tej dopełnia się w konsulacie polskim.

Procedura uznania ojcostwa jest zwolniona z opłaty skarbowej.

Facebook