Utrata pracydrukuj

Utrata pracy a legalność dalszego pobytu

Utrata pracy przez cudzoziemca nie jest jednoznaczna z automatyczną utratą prawa do pobytu na terenie Polski i anulowaniem posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy. Po utracie pracy cudzoziemiec ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Wojewodę w ciągu 15 dni roboczych, licząc od dnia utraty pracy. Jeśli dopełni tego obowiązku, jego zezwolenie będzie ważne jeszcze przez okres 30 dni (od dnia utraty pracy), który to czas będzie mógł wykorzystać na znalezienie nowego zatrudnienia.  

Jeśli cudzoziemiec nie dopełni obowiązku poinformowania Wojewody o utracie pracy, ten, gdy się dowie o tej okoliczności rozpoczyna procedurę cofnięcia (unieważnienia) zezwolenia na pobyt cudzoziemca.  W decyzji o anulowaniu karty pobytu Wojewoda określi  czas, jaki cudzoziemiec będzie miał na opuszczenie Polski. W przypadku, gdy we wskazanym czasie cudzoziemiec nie wyjedzie z Polski, jego pobyt będzie nieregulowany.

Cudzoziemiec może jednakże odwołać się od decyzji Wojewody do Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców (UdsC). Do czasu wydania decyzji Szefa UdsC pobyt cudzoziemca w Polsce będzie legalny. 

Utrata pracy nie ma wpływu na dalszy legalny pobyt cudzoziemców przebywających w Polsce na postawie zezwolenia na pobyt stały,  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy małżonków obywateli polskich.  Ci cudzoziemcy zachowują prawo do dalszego legalnego pobytu w Polsce.

Rejestracja w urzędzie pracy

Następujący cudzoziemcy mogą zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do UE;
 • obywatele państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (tj. Konfederacja Szwajcarska);
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce status uchodźcy;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt stały
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu przeprowadzenia badań naukowych,
 • z powodu posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE w związku z tym, że zamierzają w Polsce wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą, podjąć bądź kontynuować studia lub szkolenie zawodowe, albo wykażą inne okoliczności uzasadniające pobyt w Polsce.
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na  pobyt tolerowany;
 • cudzoziemcy korzystający w Polsce z ochrony czasowej;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce;
 • cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce zgodę na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej, pod warunkiem, że nie posiadają w niej żadnych udziałów lub akcji;
 • cudzoziemcy posiadający wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni  w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 • cudzoziemcy, będący członkami rodzin obywateli Unii Europejskiej, pozostałych państw EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej;
 • cudzoziemcy – członkowie rodzin obywateli polskich, którzy:
  - uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce albo
  - po złożeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE przebywają w Polsce na podstawie umieszczonego w paszporcie stempla, który potwierdza złożenie wniosku w terminie i nie zawiera braków formalnych, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadali zezwolenie na pobyt czasowy.

Jako osoba poszukująca pracy mogą zarejestrować się wszyscy cudzoziemcy, którym przysługuje rejestracja jako osoba bezrobotna, a także dodatkowo:

 • cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce zgodę na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej, pod warunkiem, że nie posiadają w niej żadnych udziałów lub akcji;
 • cudzoziemcy posiadający wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce;
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia,
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną, 
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone dla ofiar handlu ludźmi,
 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone ze względu na więzi o charakterze rodzinnym,
 • ze względu na inne okoliczności.
 • cudzoziemcy ubiegający się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie;
 • cudzoziemcy – członkowie rodzin obywatela polskiego, poszukujący zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie.

Jak długo od dnia utraty ubezpieczenia przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych

Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj->

Facebook