Umowy o pracędrukuj

Istnieją pewne ściśle określone wymogi, które musi spełniać umowa o pracę. Umowa o pracę – oprócz oznaczenia stron (czyli pracodawcy i pracownika), rodzaju umowy i daty jej zawarcia – powinna wskazywać następujące elementy:

 • rodzaj pracy (nazwa stanowiska, funkcji oraz opis zakresu obowiązków pracownika);
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy:
  - wynagrodzenie podawane w umowie jest wynagrodzeniem brutto – co to jest wynagrodzenie brutto?->
  - wynagrodzenie podane w umowie zawartej z osobą zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne – co to jest wynagrodzenie minimalne?->
 • termin rozpoczęcia pracy – jeśli nie jest określony w umowie, to przyjmuje się, że jest to dzień podpisania umowy;
 • wymiar czasu pracy, czyli wielkość etatu.

Przy formułowaniu umowy o pracę należy pamiętać także o kilku zasadach:

 • umowa o pracę nie może zawierać postanowień mniej korzystnych niż te, które są określone w kodeksie pracy;
 • umowa o pracę daje pracownikowi uprawnienia, których nie daje umowa cywilnoprawna, a mianowicie:
  - ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy dla pewnych kategorii pracowników, tj. przede wszystkim pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich, w czasie urlopu, pracowników w ciąży, pracowników w wieku przedemerytalnym;
  - określenie czasu pracy i prawa do odpoczynku;
  - uzyskanie płatnego urlopu wypoczynkowego,
  - otrzymywanie wynagrodzenia za czas choroby,
  - zaliczenie stażu pracy, od którego zależą niektóre uprawnienia pracownicze,
  - określenie szczegółowych zasad rozwiązania umowy
  - określenie zasad wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, czyli ponad czas określony w kodeksie pracy – jaki jest czas pracy w Polsce?->

W wypadku tych umów, także jeśli pracownikiem jest cudzoziemiec, są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne (więcej informacji na temat ubezpieczeń społecznych jest dostępnych tutaj->) oraz zdrowotne (więcej informacji na temat opieki zdrowotnej jest dostępnych tutaj->), a także zaliczka na podatek (więcej informacji na temat podatków jest dostępnych tutaj->). W konsekwencji pracownicy mają prawo do takich samych świadczeń pracowniczych, a okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony jest wliczany do ich stażu pracy.

Pracodawca ma obowiązek zgłosić nowego pracownika do ZUS w terminie do 7 dni od rozpoczęcia przez niego pracy (co to jest ZUS?->) oraz skierować go na wstępne badania lekarskie. Pracodawca musi także przestrzegać czasu pracy – jaki jest czas pracy w Polsce?->

Kodeks pracy jest podstawą prawną regulującą stosunek pracy zawarty na podstawie umowy o pracę.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien potwierdzić pracownikowi  na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy

Umowa o pracę nakłada na pracownika i pracodawcę określone obowiązki – więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj->

Najczęściej spotykanymi umowami o pracę są:

 • umowy na czas określony;
 • umowy na czas nieokreślony.

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony jest zawierana na z góry określony czas wskazany przez pracodawcę i pracownika, co oznacza, że jest to umowa, która obowiązuje czasowo, do określonego terminu. 

W sytuacji, w której pracodawca zawarł z pracownikiem dwie kolejne umowy na czas określony, to trzecia umowa jest traktowana jako umowa na czas nieokreślony, jeśli przerwa pomiędzy tymi umowami nie przekracza 1 miesiąca. Powyższe nie dotyczy umów zawartych w celu zastępstwa nieobecnego pracownika oraz umów zawartych w celu wykonywania pracy dorywczej, sezonowej lub realizowanej cyklicznie

Umowa na czas określony może zostać rozwiązana na mocy porozumienia pracownika i pracodawcy. Umowa o pracę na czas określony może być wypowiedziana przez pracownika lub pracodawcę, o ile została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zawiera postanowienie określające możliwość jej wypowiedzenia. W takim przypadku okres wypowiedzenia to 2 tygodnie. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej. Nie ma obowiązku podawania powodu rozwiązania tej umowy.

Umowa o pracę na czas określony nakłada na pracownika i pracodawcę określone obowiązki – więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj->

Umowa na czas nieokreślony

Jest to najbardziej korzystna z punktu widzenia pracownika umowa, gdyż charakteryzuje się brakiem określonego z góry czasu trwania stosunku pracy. 

Umowę o pracę na czas nieokreślony można rozwiązać na mocy porozumienia stron z taką datą, jaką ustalą strony. Jeśli pracownik bądź pracodawca chce wypowiedzieć ten typ umowy, musi o tym fakcie poinformować drugą stronę na piśmie. Pracodawca jest również zobowiązany do podania powodu rozwiązania umowy.[nbsp

Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy oraz
 • 3 miesiące, jeżeli był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Kodeks pracy oraz inne przepisy prawa pracy wprowadzają kategorie pracowników, którym wypowiedzenie umowy o pracę jest niezgodne z prawem. Do pracowników takich należą miedzy innymi: pracownicy nieobecni z powodu choroby, pracownicy przebywający na urlopie, w tym również wychowawczym, pracownice w ciąży, członkowie władz związków zawodowych lub inni członkowie związków zawodowych upoważnieni do reprezentowania związku wobec pracodawcy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony nakłada na pracownika i pracodawcę określone obowiązki – więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj->

Facebook