Jesteś na:
Strona główna Studia Studia w Polsce

Studia w Polscedrukuj

Rodzaje studiów oraz tytułów zawodowych i stopni naukowych w Polsce

W Polsce istnieje kilka rodzajów studiów. Różnią się one warunkami, które student musi spełnić, aby zostać przyjętym, długością nauki oraz tytułami zawodowymi, które student może otrzymać po ich zakończeniu. 

 • Studia pierwszego stopnia – to studia zawodowe, które przygotowują do pracy w określonym zawodzie i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera. Nauka na studiach pierwszego stopnia trwa od 6 do 7 semestrów. Aby podjąć te studia, należy ukończyć szkołę średnią oraz zdać maturę (w Polsce lub za granicą).
 • Studia drugiego stopnia – to studia zawodowe, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego (np. tytułu lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii). Studia drugiego stopnia trwają 3–4 semestry. Nauka na studiach drugiego stopnia wymaga uprzedniego ukończenia studiów pierwszego stopnia (w Polsce lub za granicą).
 • Jednolite studia magisterskie – to studia, które kończą się uzyskaniem tytułu magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego. Nauka na jednolitych studiach magisterskich trwa od 9 do 12 semestrów i wymaga posiadania świadectwa maturalnego uzyskanego w Polsce lub za granicą. Jednolite studia magisterskie obowiązują na takich kierunkach, jak m.in. farmacja, prawo, psychologia, medycyna. 

Po uzyskaniu tytułu zawodowego można kontynuować naukę na: 

 • studiach trzeciego stopnia, czyli na studiach doktoranckich umożliwiających uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki. Studia te przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora, który student może otrzymać po obronie pracy doktorskiej. Warunkiem koniecznym do podjęcia tych studiów jest posiadanie stopnia magistra uzyskanego w Polsce lub za granicą;
 • studiach podyplomowych, czyli na studiach, których celem jest pogłębienie wiedzy w danej dziedzinie lub dyscyplinie nauki. Studia podyplomowe trwają od 2 do 4 semestrów. Po ich ukończeniu student otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (nie jest to dyplom), ale nie uzyskuje żadnego tytułu zawodowego ani naukowego. 

Cudzoziemcy – pod warunkiem spełnienia wymagań związanych z przyjęciem i odbywaniem studiów – mogą studiować na wszystkich powyżej wspomnianych rodzajach studiów. 

Ogólne warunki przyjmowania cudzoziemców na studia w Polsce

Studia na państwowych uczelniach na studiach dziennych są dla obywateli polskich nieodpłatne. Od 2013 roku wprowadzono odpłatność za naukę na drugim kierunku studiów dziennych. Studia wieczorowe i zaoczne na uczelniach publicznych są odpłatne. Wysokość opłat ustala uczelnia.

Studia dzienne, wieczorowe i zaoczne na uczelniach prywatnych są odpłatne. 

Co do zasady wszyscy cudzoziemcy mogą studiować na polskich uczelniach wyższych. Jednakże zasady ich przyjęcia oraz warunki studiowania na uczelniach publicznych różnią się w zależności od statusu prawnego cudzoziemca w Polsce. Niektóre grupy cudzoziemców mogą studiować na takich samych zasadach jak obywatele Polski (a więc także nieodpłatnie). Do tych grup należą: 

 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały w Polsce – co to jest zezwolenie na pobyt stały?
 • cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka – co to jest Karta Polaka?
 • cudzoziemcy z przyznanym przez Polskę statusem uchodźcy;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej w Polsce;
 • cudzoziemcy będący pracownikami migrującymi, którzy są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz członkowie ich rodzin, jeśli mieszkają w Polsce;
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone w Polsce – co to jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce;
 • obywatele państw członkowskich UE, EFTA oraz członkowie ich rodzin posiadający prawo stałego pobytu. 

Pozostali cudzoziemcy mogą podejmować naukę w Polsce na zasadach odpłatności, chyba że korzystają ze stypendiów zwalniających ich z tych opłat (więcej informacji na temat tego rodzaju stypendiów jest dostępnych poniżej).

Na uzasadniony wniosek cudzoziemca rektor uczelni może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie.

Informacje na temat kosztów studiów w Polsce są dostępne tutaj

Stypendia dla cudzoziemców

Cudzoziemcy, którzy mogą podejmować studia na takich samych zasadach jak obywatele polscy, mają prawo do ubiegania się o stypendia opłacane ze środków budżetu państwa. Istnieje kilka rodzajów tego typu stypendiów: 

 • socjalne;
 • specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 • za wyniki w nauce lub sporcie;
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe;
 • na wyżywienie;
 • mieszkaniowe;
 • zapomogi. 

Cudzoziemcy, którzy nie mogą korzystać z ww. stypendiów, mogą ubiegać się o: 

 • stypendia Rządu RP;
 • stypendia rządu innego państwa;
 • podjęcie nauki bez odpłatności i świadczeń stypendialnych.

Stypendia Rządu RP

Polski rząd przyznaje studentom i stażystom stypendia na podstawie porozumień dwustronnych. Stypendyści Rządu RP są zwolnieni z opłat za studia. Co rok umowy międzynarodowe określają limity miejsc. Osoby ubiegające się o stypendium na studia w Polsce powinny zgłaszać się do polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych za granicą (konsulatów). 

Stypendium jest wypłacane stypendystom bezpośrednio przez przyjmującą ich uczelnię. 

Stypendyści rządu innego państwa (strony wysyłającej)

Stypendia te są przyznawane cudzoziemcom, którzy podejmują studia na podstawie umów międzynarodowych, przez ministerstwa lub instytucje swojego kraju odpowiedzialne za wymianę akademicką z zagranicą. Stypendyści rządu innego państwa nie ponoszą opłat za studia. 

Bez odpłatności i świadczeń stypendialnych

O przyjęcia na studia na takich warunkach mogą aplikować cudzoziemcy w ramach umów międzynarodowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd. Osoby ubiegające się o studia w Polsce bez odpłatności i świadczeń stypendialnych powinny zgłaszać się do polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych. Cudzoziemiec nie ponosi opłat za studia, ale nie otrzymuje stypendium rządu polskiego. We własnym zakresie pokrywa koszty utrzymania w Polsce.

Poszczególne uczelnie w Polsce mają prawo ustalać własne zasady przyznawania cudzoziemcom stypendiów oraz zasady zwalniania z opłat. 

Jak wygląda rekrutacja na studia

Poszczególne uczelnie w Polsce ustalają własne warunki i zasady przyjmowania studentów.

Nabór na studia wyższe może odbywać się na podstawie konkursu sumy punktów uzyskanych na maturze z wymaganych przez dany wydział uczelni przedmiotów (co to jest matura?). Osoby, które zdały odpowiednik polskiej matury zagranicą, mogą być zobowiązane do przystąpienia do egzaminu wstępnego, jeśli suma punktów za przedmioty na ich maturze jest inna niż w Polsce i nie może zostać przeliczona. Niektóre uczelnie prowadzą rekrutację tylko na podstawie egzaminu wstępnego, czasami jest wymagane świadectwo maturalne oraz zdanie egzaminu wstępnego. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rekrutacji, należy skontaktować się w wybranym przez siebie wydziałem na danej uczelni.

Rekrutację na studia przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez kierownika szkoły wyższej lub inny organ wskazany w statucie. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Podczas rekrutacji obowiązuje zasada niedyskryminacji, co oznacza, że rekrutacja powinna opierać się na obiektywnej ocenie wiedzy i (lub) umiejętności kandydatów, a szanse przyjęcia powinny być jednakowe dla wszystkich – bez względu na wiek, płeć czy pochodzenie.

Znajomość języka a podjęcie studiów

Studia prowadzone w języku polskim mogą podjąć ci cudzoziemcy, których znajomość języka polskiego na poziomie wystarczającym do podjęcia studiów jest poświadczona przez: 

 • świadectwo ukończenia odpowiedniego kursu (np. rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego; czas trwania takiego kursu wlicza się do okresu kształcenia, na który został przyjęty cudzoziemiec, i w tym czasie przysługują mu uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe);
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • uczelnię przyjmującą. 

Cudzoziemcy mogą być także przyjmowani na studia prowadzone w językach obcych (z wyjątkiem studiów doktoranckich uczelni medycznych z zakresu dyscyplin klinicznych), jeśli posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego (np. świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia prowadzone były w odpowiednim języku).

Co to są punkty ECTS

Punkty ECTS (European Credit Transfer System, Europejski System Transferu Punktów) to miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia. Każdy przedmiot, na który uczęszcza student podczas studiów, ma przypisaną z góry liczbę punktów ECTS.

W celu uzyskania dyplomu ukończenia: 

 • studiów pierwszego stopnia student musi uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS;
 • studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS;
 • jednolitych studiów magisterskich w systemie studiów pięcioletnich – co najmniej 300 punktów ECTS, a w systemie studiów sześcioletnich – 360 punktów ECTS.

Poza zajęciami odbywanymi w celu uzyskania ww. punktów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej ma prawo bezpłatnie korzystać z dodatkowych zajęć nie objętych programem studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS, a student realizujący kształcenie w ramach indywidualnych studiów międzywydziałowych – nie więcej niż 90 punktów ECTS. 

Jak zalegalizować swój pobyt w Polsce na podstawie studiów

O procedurze otrzymania karty pobytu na podstawie studiów można przeczytać tutaj

O procedurze otrzymania wizy można przeczytać tutaj

Jeśli cudzoziemiec po ukończeniu studiów w Polsce i po wygaśnięciu wizy lub karty pobytu chce dalej przebywać w Polsce, musi zalegalizować swój pobyt w Polsce. O zalegalizowaniu pobytu i sposobach otrzymania karty pobytu można przeczytać tutaj

Ubezpieczenie zdrowotne podczas studiów

Studenci cudzoziemcy mają prawo korzystać z opieki lekarskiej w Polsce, pod warunkiem że są ubezpieczeni w NFZ – więcej informacji na temat publicznego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce jest dostępnych tutaj

Za osoby polskiego pochodzenia ubezpieczenie zdrowotne płaci uczelnia, na której studiują. Takie osoby powinny udowodnić uczelni, że mają polskie pochodzenie.

Osoby nie mające polskiego pochodzenia muszą opłacać swoje ubezpieczenie zdrowotne z własnych funduszy. 

Zakwaterowanie podczas studiów

Studentom, w tym także cudzoziemskim, mogą zostać przyznane miejsca w akademikach (domach studenckich). Aby uzyskać miejsce w akademiku, należy złożyć aplikację. Każdy uniwersytet, który posiada akademiki, wyznacza własny termin składania takich aplikacji. Przed wybraniem uczelni należy sprawdzić, czy dana uczelnia posiada akademiki, jaka jest ich lokalizacja i cena zakwaterowania. Również jeśli w danym roku student ma już przyznane miejsce w akademiku i chce z niego korzystać w kolejnym roku akademickim, musi złożyć przed końcem roku akademickiego podanie z prośbą o ponowny przydział miejsca w akademiku. 

Uwaga: należy mieć na uwadze fakt, że z uwagi na wielu chętnych i ograniczoną liczbę miejsc w domach studenckich takie podania nie zawsze są rozpatrywane pozytywnie. 

Miejsca w akademikach są płatne, a wysokość opłat ustala dany akademik. Cena miejsca w akademiku różni się w różnych miastach, ale zazwyczaj jest to koszt od 400 do 500 zł miesięcznie. Zazwyczaj pokoje w akademikach są dwu- lub trzyosobowe.

Ready, Study, Go! Poland

Infromacje o programie Ready, Study, Go! Poland dostepne są tutaj ->

Facebook