Rejestry działalności gospodarczejdrukuj

Każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego jaka będzie forma prawna jego firmy, aby rozpocząć działalność gospodarczą powinien dokonać rejestracji prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej, firma musi być zarejestrowana w:

  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • Rejestrze Przedsiębiorców zagranicznych.

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

KRS jest scentralizowaną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców;
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Zadaniem KRS jest udostępnienie informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (np. spółki), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz jego reprezentacji. 

Dokonać wpisu do KRS można przez Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych (osoba nie musi osobiście iść do sądu, aby zarejestrować firmę). Składanie wniosków może być dokonane jedynie przez zarejestrowanego na stronie KRS użytkownika. Wniosek o wpis spółki do KRS podlega opłacie sądowej, która wynosi 500 zł.

Strona KRS: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/

1. Spółka jawna - więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj 

2. Spółka komandytowa - więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj

3. Spółka komandytowo-akcyjna - więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj 

4. Spółka partnerska - więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj

5. Spółka akcyjna - więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj

6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj

7.  Oddział - więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj

Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny. Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu. Każdy zainteresowany może w siedzibie właściwego sądu bez ograniczeń przeglądać akta rejestrowe podmiotów wpisanych do rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Ponadto na stronie Internetowej istnieje również możliwość wyszukiwania podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podmioty wyszukiwane są według nazwy lub numeru KRS, a na stronie internetowej podawane są podstawowe dane wyszukiwanego podmiotu.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

CEIDG to spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Ewidencja umożliwia bezpłatny dostęp do informacji o przedsiębiorcach. Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są bezpłatne. Oferty płatnego wpisu do rejestru przedsiębiorstw należy traktować ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne. CEIDG umożliwia zarejestrowanie działalności gospodarczej przez Internet (osoba nie musi osobiście iść do urzędu w celu rejestracji firmy).

Strona internetowa CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ (strona internetowa jest dostępna w języku angielskim i polskim)

CEIDG prowadzi infolinię pod numerem telefonu: 801 055 088 lub 22 100 20 79 (infolinia czynna od 7:00 do 17:00)

W CEIDG należy zarejestrować następujące formy działalności gospodarczej:

1. Spółka cywilna - więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj

2. Indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej (samozatrudnienie) – więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj

Rejestr Przedstawicielstw Przedsiębiorców Zagranicznych

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć swoje przedstawicielstwa w Polsce. Utworzenie takiego rodzaju formy działalności gospodarczej wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra gospodarki.

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych należy złożyć osobiście lub pocztą na adres:

Ministerstwo Gospodarki,
Departament Handlu i Usług,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Opłata skarbowa od dokonania wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wynosi 1000zł. Wpłat dokonuje się w urzędzie m. st. Warszawy. Aby uzyskać informację o numerze konta, na który należy dokonać wpłaty, należy skontaktować się z urzędem miasta.

Facebook