Jesteś na:

Rejestracja urodzenia dzieckadrukuj

Każde urodzone w Polsce dziecko (niezależnie od obywatelstwa rodziców) musi być zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia narodzin w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Jeżeli żadne z rodziców dziecka nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości USC, na terenie którego urodziło się dziecko, zgłoszenia urodzenia można dokonać w USC miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich. Kierownik USC sporządza w tym przypadku protokół zgłoszenia urodzenia dziecka i przesyła go do właściwego USC celem sporządzenia aktu urodzenia.

Dokumenty konieczne do sporządzenia aktu urodzenia dziecka

  • pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej;
  • skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli rodzice dziecka są małżeństwem;
  • skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka – jeżeli matka dziecka jest odpowiednio: panną, rozwódką lub wdową.

Zgłaszając urodzenie dziecka rodzice wybierają dla dziecka imię (imiona - maksymalnie 2). Jeżeli przy sporządzeniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia, kierownik USC wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych. Rodzice mogą – w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia – złożyć Kierownikowi USC oświadczenie o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia wraz z opłata skarbową w wysokości 11 zł..

Jeśli dziecko będzie mieć inne obywatelstwo niż polskie, akt urodzenia jest niezbędnym dokumentem przy legalizacji pobytu dziecka w Polsce (na przykład, przy ubieganiu się o zezwolenie na czas oznaczony dla dziecka).

Po sporządzeniu aktu urodzenia rodzice mogą odebrać odpisy aktu urodzenia dziecka.

 W przypadku, gdy sprawa dotyczy dziecka spoza małżeństwa i w stosunku do dziecka nie nastąpi uznanie ojcostwa, przy sporządzaniu aktu urodzenia jako nazwisko dziecka, nazwisko ojca dziecka i jego nazwisko rodowe wpisuje się nazwisko matki dziecka, które nosiła w chwili jego urodzenia, natomiast. w rubryce imię ojca wpisuje się imię zgodnie z oświadczeniem złożonym przez matkę dziecka. Jeśli ojciec biologiczny dziecka uzna ojcostwo, wówczas dziecko nosi nazwisko wskazane przez oboje rodziców zgodnie ze złożonym przez nich oświadczeniem. Może to być nazwisko ojca lub matki, lub nazwisko składające się z nazwisk obojga rodziców.

 

Facebook