bạn đang ở:
trang chủ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ Quy định về hải quan

Quy định về hải quanIn ra

Khai báo hải quan

Thủ tục làm hải quan cho hàng hoá được nhập khẩu-mang vào từ bên ngoài vào Liên minh châu Âu hoặc được xuất khẩu-mang ra ngoài Liên minh châu Âu. Khai hải quan được thực hiện bởi khách nhập cảnh cho hàng hóa không có tính chất thương mại (những hàng hóa nào không có tính chất thương mại ? ->) phải được nộp muộn nhất trước khi  các cán bộ hải quan tiến hành kiểm tra.

Hành khách có thể  khai hải quan như sau:

  1. khai trên tờ khai SAD ( hướng dẫn cách khai có sẵn ở đây ->        
  2. khai ở dạng điện tử - thủ tục nhập khẩu được thực hiện trong hệ thống CELINA  (hướng dẫn theo thủ tục này có sẵn ở đây ->  và thủ tục xuất khẩu theo hệ thống ECS  ​​(hướng dẫn theo thủ tục này có sẵn ở đây ->
  3. khai bằng miệng - nếu là hàng hóa mang vào trong hành lý cá nhân và không mang tính chất thương mại (thế nào hàng hóa không có tính chất thương mại -?> Nếu hàng hoá được mang vào bởi các du khách mà phải trả thuế hải quan, sau khi thực hiện khai bằng miệng của du khách , cán bộ hải quan phải có văn bản xác nhận đã khai hải quan, và du khách phải chịu trả thuế . Các thủ tục tương tự cũng áp dụng cho xuất khẩu hàng hóa.

Ngoài ra, các hàng hoá không có tính chất thương mại nằm trong hành lý cá nhân và miễn thuế hải quan cũng có thể được khai bằng cách khác được thực hiện trong phạm vi quy định luật thuế hải quan.

Thông tin chi tiết về khai hải quan có sẵn trong Quy chế của Bộ trưởng Bộ Tài chính ra ngày 22 tháng 4 năm 2004 về các yêu cầu cụ thể cách khai hải quan. Các quy chế có sẵn ở đây -> 

Bảng thuế hải quan có sẵn ở đây -> 

Facebook