Jesteś na:
Strona główna Działalność gospodarcza w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemcówdrukuj

Niektórzy cudzoziemcy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, iż mogą oni podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. Do grupy tych cudzoziemców należą migranci, którzy posiadają w Polsce:

1) zezwolenie na pobyt stały;

2) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

3) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną - kogo uważa się za członka rodziny?

4) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego przez inne niż Polska państwo członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce;

5) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego UE, przyznany przez inne państwo niż Polska, i który uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce, jeżeli taki członek rodziny przebywał z cudzoziemcem w innym państwie członkowskim UE i chce razem z nim przebywać w Polsce;

6) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce;

7) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim mieszkającym w Polsce (małżonkowie obywateli polskich mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z faktu małżeństwa, o ile ich podstawą pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy);

8) status uchodźcy;

9) ochronę uzupełniającą;

10) zgodę na pobyt tolerowany;

11) korzystają w Polsce z ochrony czasowej;

12) posiadają ważną Kartę Polaka.

Pozostali cudzoziemcy, którzy nie zostali wymienieni powyżej (na przykład ci, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy, czy też ci, którzy przebywają zagranicą, a rejestracja działalności gospodarczej nie wymaga ich fizycznej obecności w Polsce), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie:

  • spółki komandytowej - więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj
  • spółki komandytowo-akcyjnej - więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj
  • spółki akcyjnej - więcej informacji na temat rejestracji, prowadzenia oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem tej formy działalności gospodarczej jest dostępnych tutaj

Uwaga: umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia. W związku z tym, należy upewnić się, czy w stosunku do państwa pochodzenia cudzoziemca nie obowiązuje umowa międzynarodowa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi internetową bazę traktatową, w której można taką informację sprawdzić.

O procedurze legalizacji pobytu na podstawie działalności gospodarczej można przeczytać tutaj.

Uwaga: Cudzoziemiec, który chce jedynie założyć jedną z czterech spółek wymienionych powyżej, nie musi posiadać prawa do pobytu w Polsce. Wynika to z faktu, iż taki cudzoziemiec jest właścicielem firmy i, co do zasady, jego obecność w Polsce nie jest wymagana (np. może on zarejestrować firmę np. przez Internet). Jeżeli jednak cudzoziemiec planuje wykonywać w firmie, której jest właścicielem określoną pracę (np. zarządzać firmą) musi uzyskać zezwolenie na pracę na określonym stanowisku (np. dyrektor) oraz musi uzyskać podstawę do pobytu w Polsce (np. wizę, kartę pobytu).

Członkowie rodziny osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy międzynarodowe i którzy mogą podejmować działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak te osoby zagraniczne.

Członkowie rodziny, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z przybywaniem lub przebywaniem w Polsce w celu połączenia z rodziną cudzoziemców (którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak ci cudzoziemcy.

Warto wiedzieć: Osoby, które są zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce mogą skontaktować się z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która oferuje szkolenia dla przedsiębiorców oraz organizuje studia podyplomowe z zakresu przedsiębiorczości.

Facebook