Jesteś na:
Strona główna FAQ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polscedrukuj

Jestem cudzoziemką i chciałabym założyć w Polsce firmę prowadzącą działalność gospodarczą. Czy polskie prawo pozwala prowadzić mi prowadzić taką działalność?

Możliwość zarejestrowania i prowadzenia w Polsce własnej działalności przez cudzoziemca uzależnione jest od typu posiadanego przez niego prawa do pobytu w Polsce. Rodzaj statusu pobytowego determinuje prawo cudzoziemca dotyczące możliwości wyboru rodzaju działalności gospodarczej.

a) każdy cudzoziemiec (bez względu na to czy ma, i jakie ma prawo do pobytu w Polsce) może założyć działalność gospodarczą w Polsce w postaci:

-spółki komandytowej,

-spółki komandytowo-akcyjnej,

-spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

- spółki akcyjnej.

b) Cudzoziemiec może również prowadzić w Polsce działalność w innej formie, w tym indywidualną działalność gospodarczą. Jednak nie wszyscy cudzoziemcy są do tego uprawnieni. Prawo to przysługuje, między innymi, cudzoziemcom posiadającym zezwolenie pobyt stały, czy też zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Mam wizę na podstawie Karty Polaka. Chcę zarejestrować przedsiębiorstwo w Polsce. Jak to zrobić?

Posiadacz Karty Polaka i wizy wydanej na jej podstawie ma prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samym zasadach jak obywatele polscy. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. Identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnym urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Czy obywatel Ukrainy, posiadający krajową wizę D z tytułu pracy może zarejestrować w Polsce jednoosobową firmę? Jakie dokumenty są potrzebne?

Nie może. Ten rodzaj wizy uprawnia tylko do podejmowania pracy w Polsce.

Facebook