Procedura zawarcia ślubudrukuj

Pierwszym krokiem do zawarcia małżeństwa w USC lub w świątyni udzielającej ślubów konkordatowych, jest złożenie Kierownikowi USC kompletu wymaganych prawem dokumentów i na ich podstawie podpisanie zapewnienia o braku okoliczności do zawarcia małżeństwa i oświadczeń o nazwiskach, które będą nosili małżonkowie i ich dzieci po ślubie.

Małżeństwo w USC nie może być zawarte wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia złożenia dokumentów. W uzasadnionych przypadkach można do Kierownika USC złożyć wniosek o skrócenie okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

W dniu ślubu, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez nowożeńców musi być obecnych dwoje pełnoletnich świadków. Świadkiem może być każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych i może potwierdzić zawarcie małżeństwa. Świadkiem również może być osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego, ale co do zasady powinna ona znać język polski (jeśli go nie zna, konieczna musi być obecność tłumacza przysięgłego). Taka osoba w dniu ślubu powinna przedstawić ważny dokument tożsamości.

Co do zasady, nieposługujący się językiem polskim cudzoziemiec załatwia wszystkie  formalności  (również ślub) w towarzystwie tłumacza przysięgłego języka, jakim się biegle posługuje.

Ślub cywilny odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego. W uzasadnionych przypadkach, kierownik urzędu stanu cywilnego może zgodzić się na zawarcie ślubu poza lokalem urzędu stanu cywilnego. Ślub konkordatowy odbywa się w wybranej świątyni.

Akt małżeństwa zawartego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Podstawą sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym jest przekazanie przez duchownego Kierownikowi USC właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa, które zostało poświadczone podpisem przez: duchownego, małżonków i świadków. Powyższe zaświadczenie duchowny przekazuje do USC przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym do USC wpłynęły w/w dokumenty.

Zarówno w przypadku ślubu cywilnego, jak i konkordatowego, za sporządzenie aktu małżeństwa pobierana jest opłata w wysokości 84 zł. Po zawarciu małżeństwa i sporządzeniu aktu małżeństwa w USC małżonkowie otrzymują odpis aktu małżeństwa.

Uwaga: Akt małżeństwa jest ważnym dokumentem, potwierdzającym zawarcie małżeństwa i jest on niezbędny przy różnego rodzaju formalnościach związanych np. z legalizacją pobytu cudzoziemca – małżonka obywatela polskiego – w Polsce.

Facebook