Jesteś na:
Strona główna FAQ Procedura zakupu i rejestracji samochodu przez cudzoziemca

Procedura zakupu i rejestracji samochodu przez cudzoziemcadrukuj

Posiadam kartę pobytu. Czy mogę kupić samochód i podarować go synowi?

Może Pani kupić auto w Polsce. Nie ma obostrzeń co do kupna auta przez cudzoziemców. Może Pani także podarować samochód synowi. W Polsce wszystkie darowizny dla osób najbliższych bez względu na wartość darowanej rzeczy są zwolnione z podatku.

Jaka jest procedura rejestracji nowego samochodu zakupionego w Polsce przez cudzoziemca?

Sprawa załatwia się w urzędzie miasta (gminy).

Wymagane dokumenty to:

- Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu;

- Dokumenty tożsamości cudzoziemca: cudzoziemiec powinien przebywać w Polsce legalnie, musi przedstawić ważny paszport oraz potwierdzenie czasowego zameldowania w Polsce (do wglądu);

- Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności);

- Karta pojazdu, jeśli była wydana;

- Wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji.

- Dowód wpłaty (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu: nr VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy) w wysokości 500 zł od każdego pojazdu sprowadzonego do Polski lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy:, przy czym

- oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów wydaje wyłącznie sprowadzający pojazdy; 

- oświadczenie może być złożone na fakturze.

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeżeli zostało ono ustanowione.

W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów potwierdzający:

- zapłatę akcyzy na terytorium tego kraju, z którego samochód jest sprowadzany;

albo

- brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium tego kraju, z którego samochód jest sprowadzany;

- zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE i jest rejestrowany po raz pierwszy ;

- fakturę ze wskazaną kwotą akcyzy.

Wymagane dokumenty do wniosku powinny być złożone w formie oryginału.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do podania wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Przepis nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie.

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Administracji i spraw Obywatelskich Urzędu Miasta lub Gminy. 

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.

Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

Facebook