Prawo do pobytu stałego członków rodziny obywateli UEdrukuj

Członek rodziny obywatela UE innego niż Polska, który jest obywatelem kraju spoza UE nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski z obywatelem UE.

Istnieje również możliwość nabycia prawa stałego przez członka rodziny obywatela UE innego niż Polska, który jest obywatelem kraju spoza UE przed upływem wyżej wspomnianych 5 lat. Dotyczy to sytuacji, gdy obywatel UE nabył prawo do stałego pobytu w Polsce przed upływem 5 lat pobytu na podstawie faktu bycia pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek w Polsce. W takiej sytuacji członek jego rodziny również nabywa prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt stały w Polsce.

Nieprzerwany pobyt oznacza, iż przerwy w pobycie nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku. Pobyt nie będzie uważany za nieprzerwany, jeżeli wyjazd z Polski był spowodowany odbyciem obowiązkowej służby wojskowej albo ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem, że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Członek rodziny obywatela UE, który nabył prawo do stałego pobytu w Polsce jest obowiązany uzyskać kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE. Aby uzyskać kartę stałego pobytu członka rodziny  obywatela UE należy złożyć w urzędzie wojewódzkim następujące dokumenty:

 1. 1 egzemplarz wniosku o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wypełnionego w języku polskim – wniosek jest dostępny tutaj
 2. 1 kserokopie dokumentu podróży;
 3. 5 aktualnych kolorowych fotografii – wytyczne dotyczące fotografii są dostępne tutaj
 4. dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt w Polsce wraz z obywatelem UE;
 5. dokument potwierdzający prawo pobytu w Polsce obywatela UE, np. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE; 
 6.  potwierdzenie zameldowania tylko i wyłącznie, jeśli jest to zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące.

Dodatkowo należy złożyć:

 • małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
 • zstępny (dzieci) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych (np. akt urodzenia) oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
 • wstępny (rodzice) – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydawana jest bezpłatnie.

Decyzja w sprawie prawa do stałego pobytu powinna być wydana niezwłocznie po złożeniu wniosku. W przypadku decyzji pozytywnej, karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydawana jest w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wojewody , który wydał decyzję negatywną do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE powinna być wymieniona w przypadku:

 1. zmiany danych w niej zamieszczonych;
 2. uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości jej posiadacza.

Wniosek o wymianę kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE jest dostępny tutaj

Wniosek o wymianę kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE składa się osobiście.

Facebook