Jesteś na:
Strona główna FAQ Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskiedrukuj

Czy dziecko urodzone się w Polsce, którego rodzice nie są obywatelami Polski, automatycznie otrzymuje obywatelstwo polskie?

Dziecko urodzone na terytorium Polski, którego rodzicami są cudzoziemcy (tj. osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego), nie nabywa obywatelstwa polskiego. Dziecko nabywa obywatelstwo polskie tylko wtedy, gdy przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.

 W przypadku, gdy obydwoje rodzice są cudzoziemcami, dziecko urodzone na terytorium Polski może otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy składają do urzędu wojewódzkiego rodzice dziecka.

Jestem cudzoziemką, żoną obywatela Polski. Mieszkamy razem za granicą. Czy mogę ubiegać się o polskie obywatelstwo i jakie warunki muszę spełnić, aby je uzyskać?

Zawarcie małżeństwa z obywatelem Polski nie stanowi wystarczającej podstawy do uzyskania obywatelstwa polskiego. Aby takie obywatelstwo uzyskać, cudzoziemiec musi spełnić dodatkowo określone warunki dotyczące legalnego i nieprzerwanego pobytu w Polsce. Cudzoziemiec może być uznanym za obywatela polskiego, jeżeli przebywa w związku małżeńskim z obywatelem Polski co najmniej od 3 lat i co najmniej od 2 lat mieszka w Polsce legalnie i nieprzerwanie na podstawie pobytu stałego w Polsce i ma udokumentowaną znajomość języka polskiego. Natomiast aby uzyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce, należy najpierw uzyskać prawo do pobytu czasowego na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski.

Uzyskanie pobytu stałego lub zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce jest możliwe pod warunkiem, że planuje Pani zamieszkiwać w Polsce, a nie w innym kraju. Nie uzyska Pani prawa do pobytu czasowego lub stałego w Polsce, jeżeli planuje Pani mieszkać w innym kraju niż Polska.

Obywatelstwo polskie można również uzyskać przez procedurę nadania obywatelstwa przez Prezydenta Polski. Prezydent w swojej decyzji nie jest ograniczony żadnymi warunkami, które powinien spełnić cudzoziemiec, aby zostało mu nadane obywatelstwo polskie. Oznacza to, że Prezydent może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi, bez względu na to – na przykład – jak długo przebywa w Polsce. Warto wiedzieć, że procedura nadania obywatelstwa przez Prezydenta może trwać długo, ponieważ w jej przypadku nie obowiązują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że nawet, jeżeli sprawa może zostać rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez wnioskodawcę, nie musi być ona rozpatrzona niezwłocznie, jak w przypadku procedury uznania za obywatela polskiego. Osoba ubiegająca się o nadanie obywatelstwa jest zobowiązana do uzasadnienia swojego wniosku i musi przedstawić istotną przyczynę, dla której obywatelstwo polskie powinno zostać jej nadane. 

Chciałabym ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia. Kiedy będę mogła starać się o polskie obywatelstwo?

Jeżeli posiada Pani polskie pochodzenie i ma Pani dokumenty, które je potwierdzają, to może Pani ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia. Jeżeli otrzyma Pani zezwolenie na pobyt stały, to po 2 latach nieprzerwanego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, będzie Pani mogła złożyć do urzędu wojewódzkiego wniosek o uznanie za obywatela polskiego. Dodatkowym warunkiem, który będzie Pani musiała spełnić, aby otrzymać polskie obywatelstwo, to udokumentowana znajomość języka polskiego.

Pobyt w Polsce uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w wymaganym dwuletnim okresie nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy.

Aby móc zostać uznanym za obywatela polskiego, cudzoziemiec ma obowiązek znać język polski. Jego znajomość musi zostać potwierdzona certyfikatem znajomości języka uzyskanym po zdaniu egzaminu państwowego, świadectwem ukończenia szkoły (np. szkoły podstawowej, średniej lub wyższej) w Polsce lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Certyfikaty znajomości języka polskiego wydawane są przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. Obecnie, aby otrzymać certyfikat należy zdać egzamin organizowany przez ww. Komisję na poziomie podstawowym komunikatywnym (poziom B1). Strona internetowa Komisji: http://certyfikatpolski.pl/

Czy na podstawie Karty Polaka mogę ubiegać się o polskie obywatelstwo?

Karta Polaka nie stanowi dokumentu, który uprawniałby do nadania obywatelstwa polskiego jego posiadaczowi. Posiadając kartę Polaka może Pan ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce. Aby móc uzyskać zezwolenie na pobyt stały na podstawie posiadanej Karty Polaka, w Urzędzie Wojewódzkim (Wydział do spraw Cudzoziemców) należy złożyć następujące dokumenty:

1. 4 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (1 oryginał i 3 kserokopie); wniosek musi być wypełniony w języku polskim, drukowanymi literami bądź na komputerze. Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko, posługując się alfabetem łacińskim.
2. 4 aktualne fotografie;
3. 3 kserokopie ważnego paszportu (wszystkie wypełnione strony) i oryginał do wglądu;
4. dowód opłacenia opłaty skarbowej (640 zł);
5. kartę Polaka

 

W przypadku, gdy uzyska Pan w Polsce zezwolenie na pobyt stały i będzie Pan przebywać w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata na podstawie zezwolenia na pobyt stały, to będzie Pan mógł złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego pod warunkiem posiadania udokumentowanego potwierdzenia znajomości języka polskiego.

Jakie dokumenty należy złożyć w procedurze nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Polski?

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego osoby zamieszkałe legalnie w Polsce wnoszą do Prezydenta Polski za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. zdjęcie biometryczne czyli aktualna fotografia cudzoziemca, nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
 2. oryginał aktualnego, tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego zawierającego imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki, 
 3. oryginał wydanego przez polski urząd stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego stan cywilny (np. aktualny odpis aktu małżeństwa, akt zgonu współmałżonka),
 4. kopia zezwolenia na czasowy lub stały w Polsce lub pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 5. kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo (paszport zagraniczny, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 6. kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (paszport, dokument podróży lub dokument tożsamości obywatela UE),
 7. dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca,
 8. dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe (np. stopnie i tytuły naukowe i zawodowe, prace twórcze, publicystyka, nagrody, wykonane projekty),
 9. dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność polityczną i społeczną,
 10. posiadane dokumenty rodziców i dalszych wstępnych jeżeli posiadali obywatelstwo polskie,
 11. posiadane dokumenty świadczące o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego,
 12. dodatkowe dokumenty, które chce załączyć wnioskodawca (np. listy polecające, świadectwa szkolne dzieci).

Planuję składać wniosek o uznanie za obywatela polskiego w związku z dwuletnim legalnym i nieprzerwanym pobytem w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

W jaki sposób uprawnione instytucje będą sprawdzać, czy mój pobyt był nieprzerwany? W paszporcie nie mam pieczątek wjazdu i wyjazdu z Polski.

Jeżeli ubiega się Pani o uznanie za obywatela polskiego na podstawie 2-letniego legalnego i nieprzerwanego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, to nieprzerwany pobyt oznacza, że w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku o uznanie za obywatela polskiego, nie wyjeżdżała Pani jednorazowo za granicę na okres powyżej 6 miesięcy i suma wszystkich wyjazdów zagranicznych w ciągu tych 2 lat nie przekroczyła 10 miesięcy.

Przy złożeniu wniosku o uznanie za obywatela polskiego składa Pani oświadczenie o datach wyjazdu z Polski i powrotu do Polski oraz miejscach pobytu za granicą w wymaganych okresach nieprzerwanego pobytu. W wypadku, gdy nie pamięta Pani konkretnych dat swoich wyjazdów z Polski, może Pani napisać oświadczenie, że nie pamięta Pani konkretnych dat swojego wyjazdu i może Pani podać tylko daty przybliżone.

Pomimo faktu złożenia oświadczenia o nieprzerwanym pobycie, urząd wojewódzki będzie kontaktował się ze Strażą Graniczną z prośbą o podanie informacji na temat Pani wjazdów i wyjazdów z Polski. Jeżeli przekracza Pani granicę strefy Schengen, to choć nie stawia się pieczątki w paszporcie, to Straż Graniczna odnotowuje daty wjazdu i wyjazdu. Jeżeli urząd wojewódzki otrzyma od Straży Granicznej informacje, że przekroczyła Pani 10 miesięcy pobytu za granicą, to decyzja w sprawie uznania za obywatela polskiego może być negatywna. 

Posiadam polskie obywatelstwo, mój syn urodził się za granicą. Jak uzyskać obywatelstwo polskie dla dziecka?

Jeżeli co najmniej jedno z rodziców posiada obywatelstwo polskie, dziecko nabywa polskie obywatelstwo bez względu na miejsce jego urodzenia. Aby potwierdzić polskie obywatelstwo syna, należy zarejestrować jego zagraniczny akt urodzenia w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu Pani ostatniego zamieszkania w Polsce. Zarejestrować zagraniczny akt urodzenia można bezpośrednio w USC w Polsce, ale można to również zrobić przez konsulat Polski za granicą. Czas oczekiwania na wydanie polskiego odpisu aktu urodzenia w konsulacie jest znacznie dłuższy, niż w przypadku rejestracji bezpośrednio w USC.

Dokumenty konieczne do wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego, które należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego:

1. Oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego, wystawionego przez odpowiedni urząd.
2. Tłumaczenie dokumentu na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
3. Wniosek do kierownika USC o umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego.
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (50 zł)

Procedura rejestracji zagranicznego aktu urodzenia w polskim USC trwa od 1 dnia do 30 dni. 

Facebook