Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowidrukuj

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, RosjiUkrainy  mogą podejmować pracę w każdej branży bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zatrudnienie takie odbywa się na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego przez polskiego pracodawcę i zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy. 

Warunkiem legalnego wykonywania pracy w takim wypadku jest zawarcie pisemnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia czy umowa o dzieło).

Jak wygląda procedura podjęcia pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

1. Pracodawca rejestruje oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na jego miejsce pobytu stałego lub siedzibę. W wypadku Warszawy należy zgłosić się do Urzędu Pracy m. st. Warszawy.

Adresy PUP są dostępne tutaj->

Oświadczenie powinno być zarejestrowane w PUP przed datą podjęcia pracy przez cudzoziemca.

2. W składanym oświadczeniu pracodawca podaje m.in.: własne dane; dane cudzoziemca, którego zamierza zatrudnić; datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy; rodzaj pracy; wysokość wynagrodzenia brutto (co to jest wynagrodzenie brutto?->); zawód i miejsce wykonywania pracy – formularz oświadczenia i pouczenia jest dostępny tutaj->

3. Dodatkowo pracodawca potwierdza zapoznanie się z tzw. pouczeniem dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Podczas rejestracji oświadczenia w PUP pracodawca przedstawia także do wglądu następujące dokumenty:

  • w wypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wpis do KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej – co to jest KRS?->
  • w wypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej – dowód osobisty;
  • w wypadku podmiotu prowadzącego działalność rolniczą – zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Uwaga: oświadczenie i pouczenie powinno być złożone wraz z 1 kopią. Oświadczenia powinny być wypełniane kompletnie i czytelnie, najlepiej pismem drukowanym. PUP zamieszcza na oryginale i kopii oświadczenia informację o rejestracji oświadczenia.

4. Pracodawca przekazuje oryginał oświadczenia cudzoziemcowi; jeśli cudzoziemiec przebywa za granicą, to należy przesłać ten dokument za granicę.

5. Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca:

Oświadczenie oraz wiza uprawniająca do pracy lub odpowiednie zezwolenie na zamieszkanie to dokumenty, które uprawniają obywateli ww. 5 krajów do podjęcia pracy krótkoterminowej w Polsce. 

Uwaga: zarejestrowane oświadczenie nie jest dokumentem poświadczającym zatrudnienie u danego pracodawcy (a zatem nie jest umową o pracę lub umową cywilnoprawną), a wskazuje jedynie, że cudzoziemiec ma prawo być zatrudniony u danego pracodawcy. Dlatego też pracę cudzoziemiec może zacząć wykonywać dopiero po zawarciu pisemnej umowy (o pracę, zlecenia lub o dzieło) z pracodawcą – więcej informacji na temat rodzaju umów jest dostępnych tutaj->

Uwaga: brak pisemnej umowy jest jedną z przesłanek do uznania pracy cudzoziemca za nielegalną.

Ponadto pracodawca ma obowiązek z ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, co uprawnia cudzoziemca do bezpłatnego korzystania ze świadczeń służby zdrowia (z wyłączeniem umów o dzieło).

Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy, który zarejestrował oświadczenie. W wypadku jego zmiany niezbędne jest zarejestrowanie oświadczenia przez nowego pracodawcę.

Jeśli pracodawca jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca przez dłuższy czas niż 6 miesięcy, po 3 miesiącach wykonywania przez cudzoziemca pracy może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę; w tym wypadku nie jest potrzebny test rynku pracy – więcej informacji na temat zezwolenia na prace jest dostępnych tutaj->

Okres świadczenia pracy można wykorzystać w sposób ciągły (pełne 6 miesięcy) lub w kilku krótszych okresach. Jednakże łączny okres zatrudnienia (zsumowane okresy zatrudnienia) nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Przekroczenie dopuszczalnego okresu wykonywania pracy skutkuje uznaniem wykonywanej pracy za nielegalną i wiąże się z odpowiednimi konsekwencjami – więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj->

Czas trwania procedury

Procedura rejestracji oświadczenia odbywa się w trakcie jednorazowej wizyty w PUP. Więcej informacji na temat przyznawania wiz jest dostępnych tutaj->

Opłaty

Zarejestrowanie oświadczenia w PUP jest bezpłatne.

Opłata za wizę jest ponoszona zgodnie ze stawkami ustalonymi dla przyznawania wiz obywatelom danego kraju – informacje są dostępne tutaj->

Warto wiedzieć: ta prosta procedura bywa czasami nadużywana. Na nadużycia są szczególnie narażone osoby korzystające z usług świadczonych przez nieoficjalnych „pośredników” pracy. Po przyjeździe może bowiem okazać się, że warunki pracy i płacy odbiegają od tych, które obiecywali. Warto także pamiętać, że procedura wydania oświadczenia w Polsce jest bezpłatna, dlatego pobieranie opłat od cudzoziemca za wydanie lub przekazanie mu tego dokumentu jest nieuprawnione.

W wypadku wątpliwości przed podjęciem decyzji o wyjeździe warto sprawdzić swojego przyszłego pracodawcę – np. zadzwonić do niego albo sprawdzić go w bazie REGON (www.stat.gov.pl/regon) lub KRS (www.krs-online.com.pl). Jeśli podmiotem zatrudniającym jest polska agencja pracy tymczasowej, powinna się ona znajdować w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl).

Facebook