Jesteś na:
Strona główna Studia Nostryfikacja dyplomu

Nostryfikacja dyplomudrukuj

 Nostryfikacja to procedura uznawania dyplomu ukończenia studiów wyższych zdobytego na uczelni w innym kraju. 

Nostryfikacji podlegają dyplomy uzyskane w krajach, z którymi Polska nie zawarła dwustronnych porozumień o uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą za równoważne z wykształceniem zdobytym w Polsce. 

Procedura nostryfikacji

Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów dokonują rady jednostek organizacyjnych (np. rada wydziałowa, rada naukowa) na polskich uczelniach. Nostryfikację można uzyskać tylko na wydziale uczelni, która ma prawo do nadawania tytułu doktora w tej dziedzinie nauki, w której cudzoziemiec ubiega się o nostryfikację. 

Przykładowo: oznacza to, że osoba, która ukończyła socjologię na uczelni zagranicznej i chce nostryfikować dyplom w Polsce, może udać się do rady Wydziału Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdyż ta uczelnia jest uprawniona do nadawania tytułu doktora socjologii. 

W wypadku gdy nostryfikacja ma dotyczyć dyplomu ukończenia studiów wyższych, które na polskiej uczelni są prowadzone na więcej niż jednym kierunku studiów albo jako studia międzywydziałowe, osoba chcąca ubiegać się o nostryfikację powinna zwrócić się z pismem informującym o tej sytuacji do rektora uczelni. W tym wypadku to rektor wyznaczy radę do przeprowadzenia nostryfikacji. 

W celu nostryfikacji należy złożyć podanie do rady wydziałowej lub naukowej. Do podania należy załączyć: 

  • oryginał oraz kopię dyplomu uzyskanego za granicą, o którego uznanie cudzoziemiec się ubiega;
  • kopię świadectwa szkolnego lub świadectwa dojrzałości, na którego podstawie dana osoba została przyjęta na studia zakończone dyplomem;
  • życiorys w języku polskim;
  • oświadczenie, że dyplom uzyskany za granicą nie stanowił dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego na żadnej polskiej uczelni. 

Przed uznaniem dyplomu rada może także podjąć uchwałę o konieczności zaliczenia przez kandydata zajęć dydaktycznych lub zdania określonych egzaminów. 

Postępowanie nostryfikacyjne powinno zakończyć się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów lub miesiąca po zakończeniu wymaganych zajęć dydaktycznych i zdaniu egzaminów. 

W razie odrzucenia przez radę podania osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu może złożyć zażalenie do rektora. Termin złożenia takiego zażalenia nie jest ściśle określony. 

Jeżeli rada podejmie decyzję o uznaniu dyplomu, osoba ubiegająca się otrzymuje od rady zaświadczenie potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów w Polsce. Zaświadczenie to należy okazywać łącznie z oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą. 

Uwaga: procedura nostryfikacji dyplomu może w praktyce okazać się problematyczna, skomplikowana i kosztowna. Na przykład uczelnia może prosić o przetłumaczenie pracy magisterskiej (lub rozprawy doktorskiej) na język polski. Proces uznawania dyplomu może w praktyce trwać nawet ponad rok. Mogą także pojawić się problemy z ukończeniem wymaganych staży, np. pielęgniarskich, które są nieodpłatne i trwają rok.

Co więcej, niektórych tytułów uzyskanych za granicą nie można nostryfikować. Na przykład rocznych studiów magisterskich nie uznaje się za pełnoprawne studia magisterskie ze względu na krótki okres ich trwania.

Opłaty

Kierownik jednostki organizacyjnej (tj. uczelni lub wydziału), której rada przeprowadza nostryfikację, ustala wysokość opłaty, która uwzględnia ewentualne koszty odbycia i zaliczenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzonych egzaminów. Koszt nostryfikacji dyplomu zależy zatem od uczelni, ale często waha się pomiędzy 2000 a 6000 zł. Opłata wnoszona jest niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego. 

W wypadku trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy kierownik rady, która przeprowadza nostryfikację, może na jego wniosek obniżyć wysokość opłaty lub z niej zwolnić. 

Zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego

Osoba posiadająca dyplom uzyskany za granicą ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub studia podyplomowe na polskiej uczelni może zostać zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, na której chce studiować. W tym celu powinna ona złożyć podanie o zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego, kierując je do rady wydziałowej lub naukowej uczelni. 

Do podania należy załączyć dokumenty wymagane przy rozpoczynaniu postępowania nostryfikacyjnego (informacja o tych dokumentach jest dostępna powyżej). 

Decyzję o zwolnieniu z konieczności nostryfikacji podejmuje rada jednostki organizacyjnej uczelni lub rada placówki naukowej prowadzącej studia, o które dana osoba się ubiega. 

Dlatego też, aby zostać zwolnionym z nostryfikacji dyplomu, należy złożyć podanie o zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego wraz z wymienionymi powyżej załącznikami oraz zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego i (lub) trzeciego stopnia w państwie jego uzyskania. Podanie takie składa się do rady. Wspomniane zaświadczenie mogą z kolei wystawić odpowiednie władze edukacyjne lub przedstawicielstwo dyplomatyczno-konsularne państwa członkowskiego UE lub EFTA albo konsulat RP. Ponadto rada może zażądać tłumaczenia zaświadczenia. Tłumaczenie można poświadczyć u tłumacza przysięgłego lub odpowiedniego konsula polskiego. Koszt tłumaczenia przysięgłego wynosi (za 1125 znaków) od 30 do 60 złotych. 

Z obowiązku nostryfikacji są zwolnione osoby ubiegające się o studia doktoranckie, jeśli posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych:

  • wydany przez uprawnioną instytucję działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego UE lub EFTA;
  • uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w państwie jego uzyskania.
Facebook