Nazwisko dzieckadrukuj

Dziecko urodzone z małżeństwa nosi nazwisko określone w akcie małżeństwa zgodnie z oświadczeniami rodziców.

Jeżeli małżonkowie nie złożyli oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

W przypadku, gdy dotyczy to dziecka spoza małżeństwa i nie nastąpi uznanie ojcostwa przy sporządzaniu aktu urodzenia, jako nazwisko dziecka wpisuje się nazwisko matki dziecka, które nosiła w chwili jego urodzenia. Jeśli ojciec biologiczny uzna ojcostwo w stosunku do dziecka, wówczas dziecko nosi nazwisko wskazane przez zgodne oświadczenia obojga rodziców. Może to być nazwisko ojca lub matki, albo nazwisko składające się z nazwisk obojga rodziców. Nazwisko dziecka nie może zawierać więcej niż dwa człony.

O procedurze uznania dziecka przez ojca można przeczytać powyżej.

Facebook