Jesteś na:
Strona główna FAQ Małżeństwo z obywatelem Polski

Małżeństwo z obywatelem Polskidrukuj

Obywatelka Polski bierze ślub z obywatelem Ukrainy, któremu kończy się prawo do pobytu w Polsce dwa tygodnie po dacie ślubu.

Czy mąż będzie musiał wyjechać z Polski i czekać zagranicą na decyzję wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie małżeństwa ?

W przypadku, gdy Pani mąż złoży wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy podczas swojego legalnego pobytu w Polsce oraz jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych, to wojewoda umieści w jego dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Stempel ten legalizuje pobyt cudzoziemca w Polsce (nawet w przypadku, gdy skończy się ważność wizy czy poprzedniej karty pobytu) do dnia wydania decyzji w sprawie karty pobytu, a w przypadku odwołania się od decyzji negatywnej - do momentu, kiedy decyzja II instancji (tj. Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców) stanie się ostateczna.

Uwaga: Stempel ten nie uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen lub Unii Europejskiej. Na podstawie stempla w paszporcie, cudzoziemiec może wyjechać do swojego kraju pochodzenia, natomiast nie będzie mógł  wrócić na tej podstawie do Polski - aby wjechać do Polski cudzoziemiec powinien uzyskać wizę.

Jeśli po upływie ważności wizy czy dopuszczalnego pobytu w ruchu bezwizowym, Pani mąż pozostanie w Polsce, a nie złoży w okresie ważności wizy wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jego pobyt w Polsce będzie nieudokumentowany. Warto wiedzieć, że pewne przywileje mają cudzoziemcy, którzy przebywają w związku małżeńskim z obywatelem Polski. Cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego nie może zostać ani deportowany z Polski, ani wpisany do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium Polski, ale nieudokumentowany pobyt przerywa nieprzerwany, legalny pobyt w Polsce, który jest niezbędny do uzyskania zezwolenia na pobyt stały, a później obywatelstwa polskiego. Ponadto, w czasie nieudokumentowanego pobytu cudzoziemiec nie ma prawa do różnych przywilejów, takich jak prawo do pracy, czy publiczne ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku ewentualnej kontroli legalności pobytu należy przedstawić kopię aktu małżeńskiego wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość (ze zdjęciem). Przebywając nielegalnie w Polsce cudzoziemiec również nie ma dostępu do rynku pracy w Polsce i nie może korzystać z publicznego systemu opieki społecznej.

Facebook