Legalizacja pobytu dzieci polskich obywatelidrukuj

Dziecko, którego co najmniej jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo, nabywa polskie obywatelstwo z mocy prawa w momencie urodzenia.

Rodzice mogą jednak zdecydować o wyborze innego obywatelstwa dla dziecka i zrezygnować z polskiego obywatelstwa, na co zgodę, jak w każdym wypadku rezygnacji z obywatelstwa polskiego, musi wyrazić Prezydent RP. Wówczas dziecko obywatela polskiego potrzebuje zezwolenia na pobyt w Polsce. W tej sytuacji:

  • może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie więzi rodzinnych, lub też
  • jeśli pozostaje pod władzą rodzicielską polskiego rodzica - może otrzymać zezwolenie na pobyt stały.

Nieletni cudzoziemiec nie musi spełniać żadnych wymogów dotyczących długości wcześniejszego pobytu w Polsce.

Wniosek o zezwolenie składają w imieniu dziecka rodzice dziecka, nawet wtedy, jeśli przebywa ono w Polsce bez podstawy prawnej.

Facebook