Jesteś na:
Strona główna Przyjazd i pobyt w Polsce członka rodziny Legalizacja pobytu dzieci cudzoziemców

Legalizacja pobytu dzieci cudzoziemcówdrukuj

Możliwości legalizacji pobytu dzieci cudzoziemców, którzy posiadają prawo pobytu w Polsce zależą od rodzaju zezwolenia na pobyt, które posiada rodzic.

Gdy rodzic-cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie bezterminowego pobytu w Polsce (zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE), dzieciom udziela się zezwolenia na stały pobyt, jeśli:

  • urodziły się w czasie ważności zezwolenia na pobyt czasowy rodzica (który to pobyt czasowy rodzić powinien posiadać przed uzyskaniem pobytu bezterminowego) albo
  • rodzic posiadał w Polsce prawo bezterminowego pobytu (pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta UE) w momencie urodzenia dziecka.

Jeśli rodzic-cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie:

Dzieciom cudzoziemców, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy krajowej albo zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić zezwolenia na pobyt czasowy, gdy dziecko urodziło się w czasie ważności wizy albo zezwolenia na pobyt czasowy posiadanego przez rodzica. Rodzic musi jednak spełniać dwa wymogi:

  • posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Polsce,
  • posiadać regularne i stabilne źródło dochodu.

Małoletni cudzoziemiec nie musi spełniać żadnych wymogów dotyczących wcześniejszego pobytu w Polsce. Wniosek o takie zezwolenie mogą złożyć w jego imieniu rodzice także w przypadku, gdy pobyt dziecka w Polsce jest nieudokumentowany.

Pięcioletni pobyt w Polsce dziecka na podstawie łączenia rodzin stanowi podstawę do wnioskowania o udzielenie mu zezwolenia na dalszy pobyt czasowy w przypadku, gdy dziecko to uzyska pełnoletniość (18 lat).

Facebook