Jesteś na:
Strona główna Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytudrukuj

  • jeśli cudzoziemiec chce skorzystać z czasu do namysłu do 3 miesięcy (w przypadku ofiar małoletnich jest to 4-miesięczny okres), to w tym czasie może otrzymać pomoc Krajowego Centrum i zalegalizować swój pobyt na terenie Polski. Niezbędne jest jednak, aby cudzoziemiec nawiązał w tym czasie kontakt z organem ścigania, który potwierdzi domniemanie, że jest on ofiarą handlu ludźmi i na tej podstawie wyda stosowne zaświadczenie. Pobyt ofiary uważa się za legalny przez okres ważności tego zaświadczenia, tj. przez okres 3 miesięcy (w przypadku małoletnich przez okres 4 miesięcy) od dnia jego wydania.

Uwaga! Jeśli osoba ta nie zdecyduje się jednak na współpracę z organami ścigania po upływie trzymiesięcznego czasu do namysłu, będzie mogła skorzystać z pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia – co to jest pomoc w dobrowolnym powrocie?->

  • jeśli w ciągu tych 3 miesięcy zdecyduje się na współpracę z organami ścigania (złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa), ma możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy na co najmniej 6 miesięcy – co to jest zezwolenie na pobyt czasowy?->

Po rocznym pobycie w Polsce na podstawie zezwolenia dla ofiar handlu ludźmi, cudzoziemiec może również wystąpić do wojewody o zezwolenie na pobyt stały. Wówczas jednak wymaga się, aby ofiara współpracowała z organem ścigania i miała uzasadnione obawy przed powrotem do kraju pochodzenia

Facebook