Jesteś na:
Strona główna Pobyt w Polsce (stan prawny od 01.05.2014r.) Kontrola legalności pobytu w Polsce

Kontrola legalności pobytu w Polscedrukuj

Co to jest kontrola legalności pobytu

Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski polega na wezwaniu cudzoziemca do okazania dokumentów i zezwoleń uprawniających go do pobytu na terytorium Polski, a także środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów tego pobytu oraz dokumentów uprawniających cudzoziemca do wykonywania pracy czy też prowadzenia działalności gospodarczej.

Instytucjami uprawnionymi do przeprowadzenia tego rodzaju kontroli jest:

 1. funkcjonariusz służby celnej;
 2. funkcjonariusz straży granicznej;
 3. funkcjonariusz policji;
 4. upoważniony pracownik Urzędu do spraw Cudzoziemców;
 5. upoważniony pracownik urzędu wojewódzkiego. 

Wymagane dokumenty

Upoważnione organy, przeprowadzając kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w Polsce, mogą żądać okazania:

 1. dokumentów i zezwoleń uprawniających do pobytu w Polsce, czyli na przykład:
  • paszportu;
  • wizy;
  • karty pobytu;
  • zezwolenia na pobyt czasowy;
  • zezwolenia na pobyt stały;
  • polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca;
  • polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca;
  • tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca;
  • tymczasowego dokumentu tożsamości cudzoziemca;
  • dokumentu podróży przewidzianego w konwencji genewskiej;
  • zaświadczenia o zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, ważnego do czasu opuszczenia Polski – w wypadku cudzoziemca, któremu cofnięto zezwolenie na pobyt;
  • dokumentu potwierdzającego, że wjazd na terytorium Polski jest związany z wykonywaniem czynności zawodowych; 
 1.  dokumentów uprawniających do wykonywania pracy przez cudzoziemca lub prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, w szczególności:
  • zezwolenia na pracę;
  • oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy;
  • umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (czyli umowy zlecenia lub o dzieło),
  • dokumentów potwierdzających uzyskanie przez cudzoziemca prowadzącego działalność gospodarczą wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; 
 1. środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu w Polsce oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt, w walucie polskiej lub walutach obcych, lub dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania środków utrzymania w Polsce zgodnie z prawem, np.
  • czeku podróżnego lub karty kredytowej;
  • zaświadczenia o posiadaniu środków płatniczych w banku mającym siedzibę w Polsce, potwierdzonego pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku;
  • oryginału zaproszenia wpisanego do ewidencji zaproszeń;
  • dokumentu potwierdzającego przyznanie stypendium;
 1. dokumentu potwierdzającego pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce. 

Uwagi: wyniki kontroli wykorzystuje się do ewentualnego formułowania wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Polski lub o wydaleniu cudzoziemca.

Facebook